ผศ.จรูญ เกนี่

ตำแหน่ง: 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ที่ทำงาน: 
86007
โทรสาร: 
86105
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวศศิธร แนวเนียม
ที่ทำงาน: 
86009
โทรสาร: 
86105
อีเมล: