สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83634-5 83634 http://www.culturalartcu.blogspot.com culturalartcu@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนัก

นายกรรชิต จิตระทาน 83636 83634 kunchitj@gmail.com

งานบุคคลและอาคารสถานที่

นางสาวจินดาวรรณ ตุ้มฉาย 83635 83634 culturalartcu@gmail.com

งานบัญชี การเงิน/พัสดุ

นางปิญาพร เจริญกิตติญานนท์ 83634 83634 piyaporn.c@chula.ac.th

งานสารบรรณ

นางสาวศจิภานันต์ เต็มผักแว่น 83635 83634 culturalartcu@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตพงศ์ 83634 83634

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางสาวกมลวรรณ จันทวร 83632 83634 k.chantaworn@gmail.com

งานดนตรีไทย

นางสมพร ตรีเดชี 83633 83634 tsompor3@hotmail.com

หอสมุดดนตรีไทย

นางสาวนุสรา สอนสังข์ 83633 83634

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(ดนตรีไทย)

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 83634 83634

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(นาฏศิลป์ไทย)

อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม 83634 83634

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย

อาจารย์บุญช่วย โสวัตร 83631 83634

วงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาฯ

นายศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน 80584 83634 s.sirowut@gmail.com

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(ดนตรีตะวันตก)

... 80584 83634

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(ดนตรีตะวันตก)

อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง 82413 ychoowit@yahoo.com

ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

นางสาวหรรษา คำล้วน 83709 83708 hunsasa@gmail.com

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

นายประเสริฐ แป้นสุข 83645 83645 Chulamuseum@gmail.com

เรือนไทยจุฬาฯ

... 83063 83064 Chulamuseum@gmail.com

หอศิลป์จามจุรี

... 83709 83708 chamchuriartgallery@gmail.com

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(หอศิลป์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร 83709 83708 sekphalakorn@yahoo.com

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์
พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

นางวันดี วรวีร์ รักชาติ 038 216 416 038 216 416 waw_rakchat@hotmail.com
งานธุรการและการเงิน
นางสาวสุกัญญา ม่วงเจริญ
038 216 416
038 216 416

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์
พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

นางสาวกิตตินาฏ ม่วงน้อยเจริญ 053 299175 053 298 061 dara_museum@hotmail.com
งานธุรการและการเงิน
นางศิริลักษณ์ ครุฑเงิน
053 299175
053 298 061

ผู้อำนวยการหอประวัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี 87098 84595 duangchula@gamil.com
งานธุรการและการเงิน
นางอัจฉรา สิทธิพันธ์
87097
84595

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติจุฬาฯ

อาจารย์สวัสดิ์ จงกล 87097 87098

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(หอประวัติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์ 84672 87098

ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารจดหมายเหตุหอประวัติจุฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 87097 84595

งานจดหมายเหตุและค้นคว้าข้อมูล

นางสาวศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ 84595 84595 ms_sasipim@yahoo.com

งานจดหมายเหตุและค้นคว้าข้อมูล

นางวลัยพร โกศัลวัฒน์ 84595 84595 valaiporn.k@chul.ac.th

ผู้อำนวยการธรรมสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ 83018 83019 Surapon.k@gmail.com
งานธุรการและการเงิน
นางปาลิดา จิรภาธงชัย
83019
83019

ศาสนเมธีแห่งมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ระวี ภาวิไล 83018
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
022183018-9 022183019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ศาสนเมธีแห่งมหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) ดร.ระวี ภาวิไล 022183018 022183019

ผู้อำนวยการ

ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 022183018 022183019 Surapon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นายจาตุรนต์ กิตติสุรินทร์ 022183018 022183019 Jaturon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางปาลิดา จิรภาธงชัย 022183018 022183019 Palida.J@chula.ac.th, Jpalida@hotmail.com, Jpalida02@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
(ช่างศิลป์)

นายมาโนช กลิ่นทรัพย์ 022183018 022183019 Manoj.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางนิติพร ใบเตย 022183018 022183019 Nitiporn.B@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 22 เมษายน, 2016 - 10:23