สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83634-5 83634 http://www.culturalartcu.blogspot.com culturalartcu@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนัก

นายกรรชิต จิตระทาน 83636 83634 kunchitj@gmail.com

งานบุคคลและอาคารสถานที่

นางสาวจินดาวรรณ ตุ้มฉาย 83645 83645 jindawannow@hotmail.com

งานบัญชี การเงิน/พัสดุ

นางปิญาพร เจริญกิตติญานนท์ 83634 83634 piyaporn.c@chula.ac.th

งานสารบรรณสำนัก

นางสาวศจิภานันต์ เต็มผักแว่น 83635 83634 culturalartcu@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตพงศ์ 83634 83634

ฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางสาวศิริลักษณ์ เนื่องศรี 83634 83634 culturalartcu@gmail.com

งานดนตรีไทย

นางสมพร ตรีเดชี 83633 83634 tsompor3@hotmail.com

หอสมุดดนตรีไทย

นางสาวนุสรา สอนสังข์ 83633 83634

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(ดนตรีไทย)

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 83634 83634

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(นาฏศิลป์ไทย)

อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม 83634 83634

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย

อาจารย์บุญช่วย โสวัตร 83634 83634

ผู้จัดการวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาฯ

นายศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน 80584 83634 s.sirowut@gmail.com

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(ดนตรีตะวันตก)

... 80584 83634

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(ดนตรีตะวันตก)

อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง 82413 ychoowit@yahoo.com

ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

นางสาวหรรษา คำล้วน 83709 83708 hunsasa@gmail.com

งานสารบรรณ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

นายประเสริฐ แป้นสุข 83645 83645 Chulamuseum@gmail.com
ภัณฑารักษ์
นางสาวรัชฎากรณ์ กล้าเกิด
83646
83645

เรือนไทยจุฬาฯ

... 83645 83064 Chulamuseum@gmail.com

หอศิลป์จามจุรี

... 83709 83708 chamchuriartgallery@gmail.com

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(หอศิลป์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร 83709 83708 sekphalakorn@yahoo.com

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์
พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

นางวันดี วรวีร์ รักชาติ 038 216 416 038 216 416 waw_rakchat@hotmail.com
งานธุรการและการเงิน
นางสาวสุกัญญา ม่วงเจริญ
038 216 416
038 216 416

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์
พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

นางสาวกิตตินาฏ ม่วงน้อยเจริญ 053 299175 053 298 061 dara_museum@hotmail.com
งานธุรการและการเงิน
นางศิริลักษณ์ ครุฑเงิน
053 299175
053 298 061

ผู้อำนวยการหอประวัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี 87098 84595 duangchula@gamil.com
งานธุรการและการเงิน
นางอัจฉรา สิทธิพันธ์
87099
84595

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติจุฬาฯ

อาจารย์สวัสดิ์ จงกล 87096 87098

อาจารย์ช่วยปฏิบัติงาน(หอประวัติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี เจริญพงศ์ 84672 87098

ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารจดหมายเหตุหอประวัติจุฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 87099 84595

งานจดหมายเหตุและค้นคว้าข้อมูล

นางสาวศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ 87097 84595 ms_sasipim@yahoo.com

งานจดหมายเหตุและค้นคว้าข้อมูล

นางวลัยพร โกศัลวัฒน์ 84595 84595 valaiporn.k@chul.ac.th
งานบริการค้นคว้าข้อมูล
นางแววดาว เสาวลักษณ์
87097
84595
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3018-9 02-218-3019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและประเพณี

ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 02-218-3018 02-218-3019 Surapon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นายจาตุรนต์ กิตติสุรินทร์ 02-218-3018 02-218-3019 Jaturon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นางปาลิดา จิรภาธงชัย 02-218-3018 02-218-3019 Palida.J@chula.ac.th, Jpalida@hotmail.com, Jpalida02@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
(ช่างศิลป์)

นายมาโนช กลิ่นทรัพย์ 02-218-3018 02-218-3019 Manoj.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางนิติพร ใบเตย 02-218-3018 02-218-3019 Nitiporn.B@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิถุนายน, 2018 - 13:26