นางสาวพิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหอประวัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน: 
87098
โทรสาร: 
84595
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
งานธุรการและการเงิน
ชื่อ-นามสกุล: 
นางอัจฉรา สิทธิพันธ์
ที่ทำงาน: 
87099
โทรสาร: 
84595
อีเมล: