โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83565,
0-2215-1991-2 ต่อ 11-40
0-2215-3612,
0-2215-3626,
83551
http://www.cuprint.chula.ac.th
http://www.facebook.com/cuprint
cuprint@chula.ac.th
cuprint@hotmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาย 83561,
0-2215-1991-2 ต่อ 21
0-2215-3626,
83551
Aran.H@chula.ac.th

รองกรรมการผู้จัดการ

นางอรทัย นันทนาดิศัย 83559,
0-2215-1991-2 ต่อ 20
0-2215-3626,
83551
Orathai.N@chula.ac.th

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นางนภาลัย วรรณสันทัด 83557,
0-2215-1991-2 ต่อ 18
0-2215-3626 Napalai.W@chula.ac.th

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

นางพีรภรณ์ โพธิ์ประสิทธิ์ 83565,
0-2215-1991-2 ต่อ 37
0-2215-3626,
83551
Peeraporn.P@chula.ac.th

หัวหน้าแผนกบัญชี การเงินและสารสนเทศ

นายณัฐธัญ เอมจิตต์ 83560,
0-2215-1991-2 ต่อ 19
0-2215-3626 Natthun.T@chula.ac.th

หัวหน้าแผนกพัสดุ

นางมลฑา ตู้เพ็ชร 83555,
0-2215-1991-2 ต่อ 16-17
0-2215-3626 Montha.T@chula.ac.th

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์

- 83564,
0-2215-1991-2 ต่อ 22
0-2215-3612,
83551

หัวหน้าแผนกขาย

น.ส.กัลยา รัตนนรเศรษฐ 83551,
0-2215-1991-2 ต่อ 38
83551,
0-2215-3612
Kalaya.R@chula.ac.th

พนักงานตลาด (ภายใน)

น.ส.บุญเตือน ศรีบัวงาม 83562,
83563,
0-2215-1991-2 ต่อ 11-13
83551,
0-2215-3612
cuprint@hotmail.com

พนักงานตลาด (ภายใน)

น.ส.เรือนใจ เปรมพรหม 83562,
83563,
0-2215-1991-2 ต่อ 11-13
83551,
0-2215-3612
cuprint@hotmail.com

พนักงานตลาด (ภายนอก)

นายสมศักดิ์ สะยอวรรณ 83549,
83550,
0-2215-1991-2 ต่อ 38-40
83551,
0-2215-3612
cuprint@hotmail.com

พนักงานตลาด (ภายนอก)

น.ส.อรวรรณ อุ่นผล 83549,
83550,
0-2215-1991-2 ต่อ 38-40
83551,
0-2215-3612
Orawancuprint@gmail.com

พนักงานตลาด (ภายนอก)

น.ส.สุมนัส มั่นจินดา 83549,
83550,
0-2215-1991-2 ต่อ 38-40
83551,
0-2215-3612
Sumamuschu@gmail.com

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางนิตยา ฤกษ์ถนอม 83568,
83556,
0-2215-1991-2 ต่อ 23
0-2215-3612,
83551
Rnitaya@chula.ac.th

หัวหน้าแผนกออกแบบ

นายดนัย ธรรมจารุวัฒน์ 83567,
0-2215.1991-2 ต่อ 24
83551,
0-2215-3612

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

- 83553,
0-2215-1991-2 ต่อ 27
83551

หัวหน้าแผนกวางแผนกระบวนงาน

น.ส.วรรณธนา ยิ้มวิไล 83566,
0-2215-1991-2 ต่อ 25
83551 Wantana_joy@hotmail.com

หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์และพิมพ์

นางจุฑาภร อังสุภานิช 83553,
0-2215-1991-2 ต่อ 32 , 26
83551 ajutaporn@hotmail.com

หัวหน้าแผนกทำสิ่งพิมพ์สำเร็จ

น.ส.ดุจเดือน แซ่แต้ 83552,
0-2215-1991-2 ต่อ 35
83551 dudduen.kai@gmail.com

หน่วยจัดส่ง

นางวรรณา บูรณะพิมพ์ 83554,
0-2215-1991-2 ต่อ 36
83551 Wanna.B@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม, 2018 - 09:34