น.ส.กัลยา รัตนนรเศรษฐ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าแผนกขาย

ที่ทำงาน: 
83551
0-2215-1991-2 ต่อ 38
โทรสาร: 
83551
0-2215-3612
อีเมล: