นางพีรภรณ์ โพธิ์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

ที่ทำงาน: 
83565
0-2215-1991-2 ต่อ 37
โทรสาร: 
0-2215-3626
83551
อีเมล: