-

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์

ที่ทำงาน: 
83564
0-2215-1991-2 ต่อ 22
โทรสาร: 
0-2215-3612
83551