สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83970-4 0-2215-3321,
0-2219-2007
http://www.curadio.chula.ac.th curadio@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ 83970-4 0-2219-2007 siriluckp@hotmail.com

รองกรรมการผู้อำนวยการ

นางสาวอินทนิล ปลดเปลื้อง 83970-4 0-2219-2007 intanil8360@gmail.com

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

อ.ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 83970-4 0-2219-2007 teerapong.p@chula.ac.th

เลขานุการบริหาร

นางสาวกัญชริญา นันทบุตร 83970-4 #126 0-2219-2007 kunchariya.n@chula.ac.th

แผนกบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

นางสาวปรียาภัทร์ อินทสุรัช 83970-4 #105 02-2192007-8 phatpakdee@gmail.com

บัญชี

นางสาวสุพิชญา ทองอร่าม 83970-4#107 02-2192007-8 rungchanok@hotmail.com

การเงิน

นางสาวณัฐธินี สุวินัย 83970-4 #107 02-2192007-8 nuttineenadear@gmail.com

ธุรการ

น.ส.วรรณษา ฐิตะโพธิ์ 83970-4 #0 022192007,
022192008
khunningnasa@hotmail.com

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุศิษฎ์ เจริญรัตน์ 83970-4 #0 02-2192007-8

แผนกพัฒนาตลาด

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้าแผนกพัฒนาตลาด

นางศิริวรรณ รัตนพงษ์ 83970-4 #101 0-2219-2007 siripla@live.com

พนักงานการตลาด

น.ส.วลีรัตน์ มีกุล 83970-4 #102 0-2219-2007 duen_curadio@hotmail.com

พนักงานการตลาด

น.ส.อติภา ต่วนชื่น 83970-4 #103 0-2219-2007 ann_ant2000@yahoo.com

แผนกรายการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้ชำนาญการ

น.ส.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ 83970-4 #116 0-2215-3321 seesom.eamsunpang@yahoo.com

ผู้ผลิตรายการ

นายอภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ 83970-4 #130 0-2215-3321 aaoat@hotmail.com

ผู้ผลิตรายการ

น.ส.อรอุมา พงษ์แสง 83970-4 #117 0-2215-3321 pporanim@yahoo.com

ผู้ผลิตรายการ

น.ส.กนกวรรณ จักรวิเชียร 83970-4 #119 0-2215-3321 mubeejunk@hotmail.com

CO-producer

นางสาวรุจิรดา นุชสำอางธนนาถ 83970-4 #130 0-2215-3321 Beau.rujirada@gmail.com

ผู้ผลิตรายการ

นางสาวศุภรัตน์ กองคำ 83970-4 #130 02-2153321 aejunyao@gmail.com

แผนกข่าว

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้สื่อข่าว

น.ส.ภาวิณี ธรรมนนทิกุล 83970-4 #123 0-2215-3321 pawinee_ple@hotmail.com

ผู้สื่อข่าว

นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ 83970-4 #122 0-2215-3321 heathen2012@gmail.com

ผู้สื่อข่าว

นางสาวอุษา เอี่ยมสุวรรณ 83970-4 #120 0-2215-3321 aom.za.love@hotmail.com

แผนกควบคุมการออกอากาศ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายวิรัตน์ แววอาราม 83970-4 #111/113 0-2219-2007 wr_waw@hotmail.com

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายแมน สังขรักษ์ 83970-4 #111/113 0-2219-2007 man.s@chula.ac.th

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายสมชาย มานะสุบิน 83970-4 #111/113 0-2219-2007

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายประเสริฐ ชลวชิราภรณ์ 83970-4 #111/113 02-2192007 cholwa@hotmail.com

แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายประดิษฐ์ ธรรมนนทิกุล 83970-4 #128 0-2219-2007 pradit432@hotmail.com,
pradit.t@chula.ac.th

Digital content creator

น.ส.พจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์ 83970-4 #128 0-2219-2007 apple_kradub@yahoo.com

it specialist

นายชาญ ชาญตะกั่ว 83970-4 #127 0-2219-2007 ichanphoto@hotmail.com

CG Artist

นายพงศธร พึ่งบุญพุทธิพงศ์ 83970-4 #127 0-2219-2007 pongsatorn.keaw@gmail.com

Digital video specialist

นายสรรพพล ก่ำใย 022183970-4 022192007 dj_shev@hotmail.com

ช่างภาพและวีดีโอ

นายธีระพล วัดเวียงคำ 83970-4#110 0-2219-2007 theerapol.nick@gmail.com

ช่างภาพและวีดีโอ

นางสาวอรพรรณ เปี่ยมชูชาติ 83970-4#110 0-2219-2007 Aehpeamchuchard@hotmail.com

Sound Engineer

นายธราดล ประทุมศิริ 83970-4 #111-113 0-2219-2007 bossspin.drums@hotmail.com

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

Editor

นายเดชระวี พุกกะพันธุ์ 83970-4 #125 02-2192007 zatang.jinloe@gmail.com

Graphic designer

นายกฤตกานต์ ไชยดำ 83970-4 #125 0-2219-2007 Krittakan1@gmail.com

Graphic designer

นางสาวเมธินี บัวทิม 83970-4 #125 0-2219-2007 may_work_work@hotmail.com

ครีเอทีฟ

นายธนาวุฒิ ประทีปไพศาล 83970-4 #125 0-2219-2007 Dewtheater@gmail.com

พนักงานตัดต่อ

นายจุลวัฒน์ ธูปวงศ์ 83970-4 #125 0-2219-2007 julawat0111@gmail.com

Editor

นายสมเกียรติ จิรรุ่งโรจน์กุล 83970-4 #125 0-2219-2007 somkiatjjira@gmail.com

ประสานงาน

นางสาวนรีกานต์ นารี 83970-4 #125 0-2219-2007 kannaree36@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 3 ตุลาคม, 2018 - 09:54