สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83970-4 0-2215-3321,
0-2219-2007
http://www.curadio.chula.ac.th curadio@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

กรรมการผู้อำนวยการ

รศ.จุมพล รอดคำดี 83970-4 0-2219-2007 joompol.R@chula.ac.th

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ 83970-4 0-2219-2007

ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ 83970-4 0-2219-2007 supongse.n@chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

อ.ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 83970-4 0-2219-2007 teerapong.p@chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านข่าวและรายการ

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี 83970-4 0-2219-2007 tpantawee@hotmail.com

ผู้จัดการสถานี

น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข 83970-4 0-2219-2007 dan_curadio@yahoo.com

เลขานุการบริหาร

น.ส.เขมิกา เข็มไทย 83970-4 #126 0-2219-2007 kemmikak@yahoo.com

แผนกบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้าแผนก

น.ส.สิริรัตน์ โล่ห์วัฒนา 83970-4 #105 83970-7 #106 sirirat_1821@hotmail.com

ธุรการ

น.ส.วรรณษา ฐิตะโพธิ์ 022183970-4 #0 022192007,
022192008
khunningnasa@hotmail.com

พนักงานขับรถ

นายสำราญ อิ่มทิม 83970-4 #0 83970-7 #106

แผนกพัฒนาตลาด

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้าแผนก

นางศิริวรรณ รัตนพงษ์ 83970-4 #101 0-2219-2007 siripla@live.com

พนักงานการตลาด

น.ส.วลีรัตน์ มีกุล 83970-4 #102 0-2219-2007 duen_curadio@hotmail.com

พนักงานการตลาด

น.ส.อติภา ต่วนชื่น 83970-4 #103 0-2219-2007 ann_ant2000@yahoo.com

แผนกรายการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้างาน

น.ส.นัททยา เพ็ชรวัฒนา 83970-4 #115 0-2215-3321 nutcuradio@yahoo.com

ผู้ชำนาญการ

น.ส.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์ 83970-4 #106 0-2215-3321 somsii2543@yahoo.com

ผู้ผลิตรายการ

นายเชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ 83970-4 #117 0-2215-3321 chawwat@hotmail.com

ผู้ผลิตรายการ

น.ส.อรอุมา พงษ์แสง 83970-4 #117 0-2215-3321 pporanim@yahoo.com

ผู้ผลิตรายการ

นายอภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ 83970-4 #130 0-2215-3321 aaoat@hotmail.com

ผู้ผลิตรายการ

น.ส.กนกวรรณ จักรวิเชียร 83970-4 #119 0-2215-3321 mubeejunk@hotmail.com

แผนกข่าว

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้สื่อข่าว

น.ส.ภาวิณี โตตะเคียน 83970-4 #123 0-2215-3321 pawinee_ple@hotmail.com

ผู้สื่อข่าว

น.ส.เพาไพลำ สาตรรอด 83970-4 #124 0-2215-3321 kapow_za@hotmail.com

ผู้สื่อข่าว

นายนันทพงศ์ ม่วงพิณ 83970-4 #122 0-2215-3321 heathen2012@gmail.com

แผนกควบคุมการออกอากาศ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายวิรัตน์ แววอาราม 83970-4 #111-113 0-2219-2007 wr_waw@hotmail.com

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายแมน สังขรักษ์ 83970-4 #111-113 0-2219-2007 man.s@chula.ac.th

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายสมชาย มานะสุบิน 83970-4 #111-113 0-2219-2007

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

นายประเสริฐ ชลรวชิราภรณ์ 83970-4 #111-113 0-2219-2007 cholwa@hotmail.com

แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายประดิษฐ์ ธรรมนนทิกุล 83970-4 #128 0-2219-2007 pradit432@hotmail.com,
pradit.t@chula.ac.th

นักพัฒนาข้อมูลและโปรโมทสื่อออนไลน์

น.ส.พจนีย์ ปิยะโอสถสรรค์ 83970-4 #128 0-2219-2007 apple_kradub@yahoo.com

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ช่างภาพ

นายสรรพพล ก่ำใย 022183970-4 022192007 dj_shev@hotmail.com

Producer

น.ส.พิมพ์พญา แก้ววันเพ็ญ 83970-4 #0 0-2219-2007 phimphaya@gmail.com

ประสานงาน

น.ส.ณัฐยา ศรีสุวอ 83970-4 #0 0-2219-2007 pp_scene@hotmail.co.th

ครีเอทีฟ

นายธนาวุฒิ ประทีปไพศาล 83970-4 #0 0-2219-2007 Dewtheater@gmail.com

พนักงานตัดต่อ

นายจุลวัฒน์ ธูปวงศ์ 83970-4 #0 0-2219-2007 julawat0111@gmail.com

พนักงานตัดต่อ

นายบุญฤทธิ์ มัศยานันท์ 83970-4 #0 0-2219-2007 lasiano.bn@gmail.com

พนักงานตัดต่อ

นายอภิวุฒิ จิตจักร 83970-4 #0 0-2219-2007 apiwut1005@gmail.com

Sound Engineer

นายธราดล ประทุมศิริ 83970-4 #111-113 0-2219-2007 bossspin.drums@hotmail.com

ประสานงาน

น.ส.ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ 83970-4 #125 83970-7 #106 lwonso@gmail.com