สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-1243 http://www.cusar.chula.ac.th cusar@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศ.กิตติคุณ น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 02-218-1222 annop.k@chula.ac.th

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักวิชาฯ

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 02-218-1222

คณบดีสำนักวิชาทรัพยาการการเกษตร

รศ. น.สพ. ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล 02-218-1220 Kanisak.o@chula.ac.th, okanisak@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
และรักษาการแทนคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 02-218-1221 sompong.si@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 02-218-1223 inthawoot.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล 02-218-1224 kitipong.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ณฑรัช อุ่นเลิศ 02-218-1225 nadharatch@cbs.chula.ac.th

อาจารย์ ประจำสำนักงานฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อาจารย์ A-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช 02-218-1226 waripas.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ A-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ วิเศษน้อย 02-218-1227 supawan.v@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.พิมพ์พินันท์ สมทรง 02-218-1228 pimpinan.s@chula.ac.th

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.น่าน

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อาจารย์ A-5

น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล 054-600-103 054-600-104 winai.k@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ 054-600-103 054-600-104 Pantira.H@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม 054-600-103 054-600-104 Tansiphorn.J@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.พิมสิริ ติยายน 054-600-103 054-600-104 Pimsiri.T@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.สุพิณ แสงสุข 054-600-103 054-600-104 supin.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร 02-218-1202 pimphan.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

นางสาวอรทัย ไข่เพชร 02-218-1203 orathai_2515@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์ 02-218-1204 samran.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

นางสาวอรุณศรี เดือนวันเพ็ญสว่าง 02-218-1205 Arunsri.d@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิสามัญ (วิจัยและบริการวิชาการ)

นางสาววิภาวรรณ โอ้ทา 02-218-1206 wiphawan.o@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์)

นายนฤป จักรปิง 02-218-1207 naruep.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร 02-218-1208 danusit.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นางสาวศิกษณีย์ วิโสจสงคราม 02-218-1209 siksanee.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต)

นางภัทรี จาดจีน 02-218-1241 phattaree.j@hotmail.co.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นายเชาวลิต จิบกระพงษ์ 02-218-1242 choawalit.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นางสาวกัญญาณัฐ ภูครองทุ่ง 02-218-1243 kanyanat.pu@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่วิสามัญ (บริหารงานทั่วไป)

นางกาญจนา ศรีคำ 02-218-1245 kanjana.srik@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายเกรียงไกร ฝักแคเล็ก 02-218-1246

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.น่าน

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

- 054-600-103 054-600-104

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวเกตุวดี อินชุ่ม 054-600-103 054-600-104 kadwadee.i@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นายขจร นิติวรารักษ์ 054-600-103 054-600-104 kajohn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
(การเกษตร)

นางสาวเขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน์ 054-600-103 054-600-104 khemissara.k@chula.ac.th

สัตวแพทย์

สพ.ญ.ศราวณี ขันมณี 054-600-103 054-600-104 sarawanee.k@chula.ac.th

สัตวแพทย์

น.สพ.ธุวานนท์ บุญเกิด 054-600-103 054-600-104 thuwanon_poom@hotmail.com

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวนิโลบล ใจแก้ว 054-600-103 054-600-104 niloboon.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก 054-600-103 054-600-104 rutchaneekorn.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกฤษฎากร สุทธะเสนา 054-600-103 054-600-104 kritsadakorn.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต)

นายอภิเดช ไชยโพธิ์ 054-600-103 054-600-104 apidet.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตฯ)

นางเนตรนภา วงศ์สีสม 054-600-103 natenapa.w@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายสามารถ การะเกตุ 054-600-103 054-600-104 cuptonbeer2015@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

- 054-600-103 054-600-104

เจ้าหน้าที่วิสามัญ (บริหารงานทั่วไป)

นางทัณฑิกา ทองอ่อน 054-600-103 054-600-104 freebell_sweet129@hotmail.com

เจ้าหน้าที่วิสามัญ (บริการวิทยาศาสตร์)

นายณัฐชัย เขื่อนแก้ว 054-600-103 054-600-104 tor122522@hotmail.co.th
ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤษภาคม, 2019 - 15:11