สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-9832 02-218-9832 http://www.cusar.chula.ac.th cusar@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศ.กิตติคุณ น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 89841 89832 annop.k@chula.ac.th

ที่ปรึกษาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง 89828 89832

คณบดี

รศ.น.สพ. ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล 89834 89832 Kanisak.o@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ 89829 89832 ssompon1@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.น.สพ.ดร.วิชัย ทันตศุภารักษ์ 89827 89832 wichai.t@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 89830 89832 sudson.s@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 89831 89832 Kiattisak.D@chula.ac.th

อาจารย์ ประจำสำนักงานฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อาจารย์ A-5

ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช 89835 89832 waripas.j@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.ศุภวรรณ วิเศษน้อย 89836 89832 supawan.v@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.พิมพ์พินันท์ สมทรง 89838 89832 pimpinan.s@chula.ac.th

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.น่าน

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

อาจารย์ A-5

นายสัตวแพทย์ ดร.วินัย แก้วละมุล 054-600-103 054-600-103 winai.k@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ 054-600-103 054-600-103 Pantira.H@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม 054-600-103 054-600-103 Tansiphorn.J@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.พิมสิริ ติยายน 054-600-103 054-600-103 Pimsiri.T@chula.ac.th

อาจารย์ A-5

ดร.สุพิณ แสงสุข 054-600-103 054-600-103 supin.t@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)

นางสาวพิมพันธุ์ สายเพชร 89840 89832 pimphan.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

.... 89837 89832 menarut.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต)

นางภัทรี จาดจีน 89842 89832 phattaree.j@hotmail.co.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)

... 89833 89832

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

นางสาวอรทัย ไข่เพชร 89839 89832 orathai_2515@hotmail.com

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

นางสาวสำราญ แก้วพึ่งทรัพย์ 89839 89832 samran.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์)

นายจิรายุ ราชสมบัติ 89843 89832 chokchai.r@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

นายดนุสิทธิ์ ชาตยาทร 89843 89832 danusit.c@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นางสาวกัญญาณัฐ ภูครองทุ่ง 89832 89832 kanyanat.pu@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

นายเชาวลิต จิบกระพงษ์ 89837 89832 choawalit.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายเกรียงไกร ฝักแคเล็ก 89837 89832

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.น่าน

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาวมีนารัตน์ อัศวบุญญาเดช 054-600-103 054-600-103 menarut.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริหารงานทั่วไป)

นางสาวเกตุวดี อินชุ่ม 054-600-103 054-600-103

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

นายขจร นิติวรารักษ์ 054-600-103 054-600-103 kajohn.n@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
(การเกษตร)

นางสาวเขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน์ 054-600-103 054-600-103 khemissara.k@chula.ac.th

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์หญิง ศราวณี ขันมณี 054-600-103 054-600-103 sarawanee.k@chula.ac.th

สัตวแพทย์

นายสัตวแพทย์ สมทัศน์ อย่างสุข 054-600-103 054-600-103 Somtat.Y@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวนิโลบล ใจแก้ว 054-600-103 054-600-103 niloboon.j@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก 054-600-103 054-600-103 rutchaneekorn.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)

นายกฤษฎากร สุทธะเสนา 054-600-103 054-600-103 kritsadakorn.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต)

นางสาวภัทรนฤน จินต๊ะนา 054-600-103 054-600-103 Phataranarin.J@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายสามารถ การะเกตุ 054-600-103 054-600-103 cuptonbeer2015@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

นายวราวุธ ศรีแก้ว 054-600-103 054-600-103