นางสาวเขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน์

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
(การเกษตร)

ที่ทำงาน: 
054-600-103
โทรสาร: 
054-600-104
อีเมล: