นายเกรียงไกร ฝักแคเล็ก

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์)

ที่ทำงาน: 
02-218-1246