ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

ที่ทำงาน: 
02-218-1223
อีเมล: