รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
และรักษาการแทนคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

ที่ทำงาน: 
02-218-1221
อีเมล: