ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82874-77 82876 http://www.cusc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล 82840,
82865
82876 luangparinya@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ 82840 82876 suthana_t@yahoo.com

รองผู้อำนวยการ

อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกษร 82840 82876 natingshowtime@hotmail.com

ผู้จัดการแผนกธุรการและพัสดุ

นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ 82877 82876 sumamarn.v@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวรจเรข พูนทัพ
82874
82876

ผู้จัดการแผนกสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวอารีย์ โพธิ์ขวัญ 82848 82876 aree_aum@yahoo.com
ธุรการ
นางพวงพยอม ทองม่วง
82848
82876

ผู้จัดการแผนกวางแผนและพัฒนา

นางบุตรี ประดับการ 82863 82876 buttree.p@chula.ac.th

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี

นางสาวอังคณา สิรชัยรัตน์ 82862 82876 angkana.c@chula.ac.th

ผู้จัดการแผนกสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

นายบัญชา ชูทรงเดช 82868 82876 buncha.c@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวเฉลิมศรี ไวยรัตน์
82840
82876

สนามกีฬาในร่ม

นายสุรสีห์ ส่งทานินทร์ 82878 82876 surasee24@gmail.com

สนามเทนนิส

นายฐานวุฒิ เนื้อแก้ว 82839 82876 thanawut7@hotmail.com

สนามกีฬาจุฬาฯ

นายจตุพล กล้วยแดง 82834 82876 Jatupol.k@chula.ac.th

สระว่ายน้ำ 25 เมตร

... 82879 82876

สระว่ายน้ำ 50 เมตร

... 82871 82876

ศูนย์ออกกำลังกาย

นางศศธร ภู่เต็ง 82843 82876 sasatorn.p@gmail.com

อาคารจันทนยิ่งยงและ
สนามกีฬาจินดารักษ์

... 82864 82876

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายสิรชัช จันทร์รัศมี 82843 82876