ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82874-77 82876 http://www.cusc.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 82840,
82865
82876 suchart_ta@hotmail.com
นางสาวเฉลิมศรี ไวยรัตน์
82840
82872

รองผู้อำนวยการ

อ.บุญช่วย จารุมาลัย 82840 82876 wongpat94@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง 82840 82876

ผู้จัดการแผนกธุรการและพัสดุ

นางบุตรี ประดับการ 82877 82876 buttree.p@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวรจเรข พูนทัพ
82874
82876

ผู้จัดการแผนกสมาชิกสัมพันธ์

นางสาวอารีย์ โพธิ์ขวัญ 82811 82876 areeaum@hotmail.co.th
ธุรการ
นางพวงพยอม ทองม่วง
82848
82876

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี

นางสาวอักษร แจ้งแสงทอง 82862 82876 Aksorn.J@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวสุกานดา แซ่เตียว
82875
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจตุพร ศิรเลิศมุกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายเอกลักษณ์ ลีลาวนาวัลย์

ผู้จัดการแผนกสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

นายจตุพล กล้วยแดง 82868 82876 Jatupol.k@chula.ac.th
ธุรการ
นางสาวเฉลิมศรี ไวยรัตน์
82840
82876

สนามกีฬาในร่ม

นายจตุพล กล้วยแดง 82878 82876 Jatupol.k@chula.ac.th

สนามเทนนิส

นายฐานวุฒิ เนื้อแก้ว 82839 82876 thanawut7@hotmail.com

สนามกีฬาจุฬาฯ

นายสุรสีห ส่งทานินทร์ 82834 82876

สระว่ายน้ำ 25 เมตร

นางศศธร ภู่เต็ง 82879 82876 sasatorn.p@gmail.com

สระว่ายน้ำ 50 เมตร

นางศศธร ภู่เต็ง 82871 82876 sasatorn.p@gmail.com

ศูนย์ออกกำลังกาย

นายอานนท์ คงสุนทรกิจกุล 82843 82876 sasatorn.p@gmail.com

อาคารจันทนยิ่งยงและ
สนามกีฬาจินดารักษ์

นางสาวอารีย์ โพธิ์ขวัญ 82864 82876 aree_aum@yahoo.com

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายอานนท์ คงสุนทรกิจกุล 82843 82876

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวชลาลัย พงษ์ทวี 82863 82876
ปรับปรุงล่าสุด: 6 มิถุนายน, 2020 - 10:27