สถาบันวิจัยสังคม
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
87396,
87385
0 2215 5523,
0 2255 2353
http://www.cusri.chula.ac.th cusri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 87399 0 2215 5523 prapart.p@gmail.com

เลขานุการ

ไม่ระบุ 87396 , 87398 0 2215 5523

รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ)

ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 87328 0 2215 5523 tlaiprakobsup@hotmail.com

รองผู้อำนวยการสถาบัน (ด้านวิจัย)

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย 87386 0 2215 5523 unruan_t@yahoo.com

รองผู้อำนวยการสถาบัน (ด้านบริหาร)

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล 87389 0 2215 5523 jgawao@gmail.com

กลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย 87376 0 2215 5523 hnarumon@chula.ac.th

กลุ่มวิจัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย 87392 0 2215 5523 unruan_t@yahoo.com

กลุ่มวิจัยความมั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนา

ดร.ศยามล เจริญรัตน์ 87390 0 2215 5523 saya21@yahoo.com

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

นางสาววิชยา โกมินทร์ 87371 0 2215 5523 wanwisaka2002@yahoo.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางปาริชาต ชิตนุกูล 87398 0 2215 5523 pparicha@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ (บุคคล)

นางชวรีย์ ทาบโลหะ 87385 0 2215 5523 chavaree.T@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ (สารบรรณ)

นางสาวศศิวัลย์ พรภักดี 87396 0 2215 5523 sasiwan_dear@hotmail.com

งานบริหารและธุรการ (แผนและงบประมาณ)

นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์ 87360 0 2215 5523 Chanon.P@chula.ac.th

งานคลังและพัสดุ (การเงิน)

นางสาวเรณู เย็นฉ่ำ 87395 0 2215 5523 rayyen2002@yahoo.com

งานคลังและพัสดุ (พัสดุ)

นางภคมน สุวรรณโกตา 87397 0 2215 5523 pakamon.S@chula.ac.th

งานคลังและพัสดุ (บัญชี)

นางสาวจีราพร เชื้อแก้ว 87393 0 2215 5523 grada350@gmail.com

งานพัฒนาและสนับสนุนวิจัย (งานวิจัย)

น.ส.ฉัตรปภา เล่อยิ้ม 87387 0 2215 5523

งานพัฒนาและสนับสนุนวิจัย (บริการวิชาการ)

นางสาวณัฐภัสสร กรอกกลาง 87387 0 2215 5523 nathapatsorn_k@hotmail.com

งานพัฒนาและสนับสนุนวิจัย (ห้องสมุด)

นางจินตนา เอี่ยมอนันต์ 87403 0 2215 5523 jintana.e@chula.ac.th

หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม

นางสาวอรวรรณ สุขเกษม 87327 0 2215 5523 aoysukkasam@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 3 ตุลาคม, 2018 - 08:42