คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-8635 02-255-3058 http://www.dent.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง 88659 02-252-6485 suchit.p@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธ์ พิมพ์ขาวขำ 88649 atiphan.p@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 89021 sirivimol6415@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง 88816 kanokporn.bh@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ 88648 kiti.s@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

รศ.ทญ.วิจิตรา วิพิศมากูล 88657 vichittra.V@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร 88530 supranee.s@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

รศ.ทญ.ปริม อวยชัย 89003 prim.a@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม 88846 suphot.T@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 88657 phonkit@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 88657 supachai.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ทญ.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส 88693 nchalidachula@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

อ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล 88784 uraiwan.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

อ.ทญ.ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ 88803 soranun.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา 88795 panchana@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ทญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 88571 siriporn@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร 88646 kittisak.th@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

ทญ.ดร.อรุณี ลายธีรพงศ์ 88816 Arunee.l@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ 88872 prasit215@gmail.com

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ทพ.ดร.วีระ เลิศจิราการ 88680 veera.l@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
(รักษาการแทน)

ผศ.ทญ.ดร.สุชิต พูลทอง 88659 suchit.p@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

รศ.ทญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์ 88951 korapin.M@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน

รศ.ทญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช 88547 patita.B@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

ผศ.ทญ.วันทนี มุทิรางกูร 88528 wantanee.m@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ศ.ทญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ 88571 morakot.T@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ ธราวัฒนานนท์ 88906 thipawan.t@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย 88786 piyanee.p@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ 88802 risa.c@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา

ศ.ทญ.ดร.รังสินี มหานนท์ 88861 rangsini.m@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน 88882 sireerat.P@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ 88778 poontra.P@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ 88938 pornpan.p@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.ทพ.นพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ 88582 somchai.Se@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย 88690 weera.Su@chula.ac.th

ประธานหลักสูตรทันตกรรมเพื่อความงามและรากเทียม
(รักษาการแทน)

รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 89021 sirivimol6415@gmail.com

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร 88646 kittisak.th@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.กอบกาญจน์ ขำแจ้ง 88636 kobkarn.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.จอย ทองกล่อมสี 88654 joy.t@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายรอง สายชุ่มดี 89006 ake_saichumdee@yahoo.co.th

หน่วยสารบรรณ

น.ส. ปิยฉัตร แขกระจ่าง 88631 piyachat.k@chula.ac.th

หน่วยบริการทรัพยากรบุคคล
(หน่วยงานเจ้าหน้าที่)

นายวัชรพงศ์ เพ็งสอาด 88633 wacharapong.p@gmail.com

หน่วยประชุมและประชาสัมพันธ์

นายอาสา ลัดดาวัลย์ 88635 bartrer_82@hotmail.com

งานคลัง

น.ส.กุลฤดี อุณหเลขกะ 88640 kunlidee.a@chula.ac.th

งานพัสดุ

น.ส. ละออง ศรีสูงเนิน 88610 laong.s@chula.ac.th

หน่วยจัดหาพัสดุ

น.ส. นารี อยู่เย็น 88607 naree.y@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนพัสดุ

น.ส.อุไรวรรณ ดีประเสริฐ 88615 uraiwan.d@chula.ac.th

หน่วยคลังพัสดุ

น.ส. ปาณสิริ รุ่งเรือง 88605

งานนโยบายและแผน

---- ---- -----

หน่วยสถิติและข้อมูล

นางยุพิน สุขศิลป์ 88643 yupin.p@chula.ac.th

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชาลินี เสียงสังข์ 88644 chalinee.s@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส.พรพรรณ บุญประคอง 88652 kungpornpan@gmail.com

หน่วยกิจการนิสิต

นางวาสนา แก้วผ่อง 88656 wasana.k@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนนิสิต

นางมะลิ วงษ์พิทักษ์ 88653 wongpitak3.m@hotmail.com

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

นายบัลลังก์ ทัพเสน 89021 graddentcu@gmail.com

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายธวัชชัย เลิศพิริยพงศ์ 88601 thawc@hotmail.com

งานบริการงานวิจัย

นางปาณิศา วิเชียรญาณ 88816 panisa.w@chula.ac.th

บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางปัณฑ์ชนิต บุญมา 89017 panchanit.b@chula.ac.th

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

ทญ.ศศิธร สุธนรักษ์ 88895 sasithornsutha@gmail.com

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลคณะฯ

นางพรทิพย์ วตะกูลสิน 88841 t_watakulsin@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคณะฯ

น.ส.สุภาวดี หมื่นหาญ 88705 tan_supawadee@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 1 ตุลาคม, 2019 - 15:46