คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
http://www.dent.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ทพ.ดร. สุชิต พูลทอง 88659 02-2526485 suchit.p@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน 88649 sunphat.n@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 88657 jpornchai@hotmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ทญ.ดร. กนกพร พะลัง 88816 cudent70@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ทพ. กิติ ศิริวัฒน์ 88648 kiti.s@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

รศ.ทญ.ดร. สุคนธา เจริญวิทย์ 88658 suconta.c@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร 88839 02-2188553 svichiennet@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.ทญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 89016 sirivimol6415@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

รศ.ทญ. ปริม อวยชัย 89003 prim.a@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร. เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 88649 em-on.b@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพ.ดร. นิยม ธำรงอนันต์สกุล 88537 niyom.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล 88781 phonkit@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ทญ. อรวรรณ จรัสกุลางกูร 88845 orawandds@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม

ผศ.ทพ.ดร. วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 88535 viritpon.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

อ.ทญ.ดร. อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล 88784 uraiwan.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

อ.ทญ.ดร. สรนันทร์ จันทรางศุ 88803 soranun.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ทญ. ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล 88571 siriporr@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ทพ.ดร. เทวฤทธิ์ สมโคตร 88545 tewarit.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.ทญ.ดร. อัญชนา พานิชอัตรา 88795 panchana@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ทศพร 88672 kittisak.th@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์

อ.ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย 88694 supronsinchai@yahoo.com

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร. ดำรงค์ ดำรงค์ศรี 88874 02-2188870 ddamrongsri@yahoo.com

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ทพ.ดร. วีระ เลิศจิราการ 88683 02-2188680 veera.l@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

อ.ทญ.ดร. เกศกาญจน์ เกศวยุธ 88672 02-2188670 kasekarn.k@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

รศ.ทญ. จินตนา ศิริชุมพันธ์ 88930-1 02-2188953 schintan@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน

รศ.ทญ.ดร. ภฑิตา ภูริเดช 88545 02-2188545 patita.bhuridej@gmail.com

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

ผศ.ทญ. วันทนี มุทิรางกูร 88528 02-2188853 wantanee.m@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ทญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ 88531 02-2188534 tmorakot@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ทญ.ดร. ทิพวรรณ ธราวัฒนานนท์ 88906 02-2188906 thipawan.t@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

รศ.ทญ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย 88794 02-2188795 ppiyanee@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล 88799 02-2188798 vvichittra@yahoo.com

หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา

ศ.ทญ.ดร. รังสินี มหานนท์ 88861 02-2188851 r_mahanonda@yahoo.com

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

ผศ.ภญ. อัจฉรา วัฒนสานติ์ 88880 02-2188882 vachara@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รศ.ทพ.ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ 88796 02-2188780 psoontra@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

รศ.ทญ.ดร. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ 88944 02-2188941 pornpan.p@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.ทพ.นพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ 88581 02-2188581 ssomcha1@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รศ.ดร. สุภัทรา อมาตยกุล 88691 02-2188691 supathra.a@chula.ac.th

ประธานหลักสูตรทันตกรรมเพื่อความงามและรากเทียม

ผศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 88664 chalermpol.l@chula.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผศ.ทพ.ดร. เทวฤทธิ์ สมโคตร 88540 tewarit.s@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส. กอบกาญจน์ ขำแจ้ง 88636 kobkarn.c@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา

Rong Saichumdee หน่วยโสตทัศนศึกษา , 89006 022189006 ake_saichumdee@yahoo.co.th

หน่วยโสตทัศนศึกษา

น.ส.สุดารัตน์ เวชประเสริฐ หน่วยโสตทัศนศึกษา, ฝ่ายกราฟิก, 89008 89006 cudentav@gmail.com, iamsupersolar@hotmail.com

หน่วยสารบรรณ

น.ส. ปิยฉัตร แขกระจ่าง 88631 piyachat.k@chula.ac.th

หน่วยการเจ้าหน้าที่

น.ส. ชุรีย์พร ยิ้มพยัคฆ์ 88632 yimphayak_yim@hotmail.com

หน่วยประชุมและประชาสัมพันธ์

นาง วันทนีย์ พ่วงเขียว 88634 wantanee34@hotmail.com

งานคลัง

นาง รัชนี รัตนวุฒิกุล 88628 rut_2500@hotmail.com

งานพัสดุ

น.ส. ละออง ศรีสูงเนิน 88610 laong.s@chula.ac.th

หน่วยจัดหาพัสดุ

น.ส. เกศญา มีศิริ 88612 ketsaya_kedng@hotmail.com

หน่วยทะเบียนพัสดุ

น.ส. ธนาภรณ์ ภู่สิงห์ 88613 thanaporn1732@gmail.com

หน่วยคลังพัสดุ

น.ส. ปาณสิริ รุ่งเรือง 88605 pansiri.chula@gmail.com

งานนโยบายและแผน

น.ส.ศรีสุดา ฤทธิ์วัฒนพงศ์ 88645 srisuda.r@chula.ac.th

หน่วยสถิติและข้อมูล

นาง ยุพิน สุขศิลป์ 88643 yupin.p@chula.ac.th

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาง ชาลินี เสียงสังข์ 88644 chalinee.s@chula.ac.th

งานบริการการศึกษา

น.ส. ทัศนีย์ พ่วงเขียว 88654 tas.aud123@gmail.com

หน่วยกิจการนิสิต

นาง วาสนา แก้วผ่อง 88656 wasana.k@chula.ac.th

หน่วยทะเบียนนิสิต

นาง มะลิ วงษ์พิทักษ์ 88653 wongpitak3.m@hotmail.com

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

นาย บัลลังก์ ทัพเสน 89021 graddentcu@gmail.com

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นาย คมสัน จันทิมากร 88601 c.khomsan@chula.ac.th

งานบริการงานวิจัย

นาง ปาณิศา วิเชียรญาณ 88816 panisa.w@chula.ac.th

บรรณารักษ์ห้องสมุด

นาง ปัณฑ์ชนิต บุญมา 89017 panchanit.b@chula.ac.th

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

นาง ยุพา วิษณุวงศ์ 88955 yu_5090@hotmail.com

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลคณะฯ

นาง จงเพียร จิรโชคโสภณ 88583 j.chongpean@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคณะฯ

น.ส.สุดาทิพย์ เฮงสุวรรณ 88705 sudathip_u1977@hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 29 มีนาคม, 2016 - 10:16