ทญ.ดร.อรุณี ลายธีรพงศ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

ที่ทำงาน: 
88816
อีเมล: