ผศ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ที่ทำงาน: 
88816
อีเมล: