รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

ที่ทำงาน: 
88938
อีเมล: