รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ที่ทำงาน: 
88802
อีเมล: