รศ.ทญ.ปริม อวยชัย

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์

ที่ทำงาน: 
89003
อีเมล: