รศ.ทญ. จินตนา ศิริชุมพันธ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ที่ทำงาน: 
88930-1
โทรสาร: 
02-2188953
อีเมล: