รศ.ทญ. วิจิตรา วิพิศมากูล

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ที่ทำงาน: 
88799
โทรสาร: 
02-2188798
อีเมล: