รศ.ทญ. สุปราณี วิเชียรเนตร

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ที่ทำงาน: 
88839
โทรสาร: 
02-2188553
อีเมล: