อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
88657
อีเมล: