ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ศาสนเมธีแห่งมหาวิทยาลัย

ศ.(กิตติคุณ) ดร.ระวี ภาวิไล 022183018 022183019

ผู้อำนวยการ

ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 022183018 022183019 Surapon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นายจาตุรนต์ กิตติสุรินทร์ 022183018 022183019 Jaturon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางปาลิดา จิรภาธงชัย 022183018 022183019 Palida.J@chula.ac.th, Jpalida@hotmail.com, Jpalida02@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
(ช่างศิลป์)

นายมาโนช กลิ่นทรัพย์ 022183018 022183019 Manoj.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางนิติพร ใบเตย 022183018 022183019 Nitiporn.B@chula.ac.th
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
022183018-9 022183019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 7 เมษายน, 2016 - 10:53