ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาและประเพณี

ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ 02-218-3018 02-218-3019 Surapon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

นายจาตุรนต์ กิตติสุรินทร์ 02-218-3018 02-218-3019 Jaturon.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

นางปาลิดา จิรภาธงชัย 02-218-3018 02-218-3019 Palida.J@chula.ac.th, Jpalida@hotmail.com, Jpalida02@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง
(ช่างศิลป์)

นายมาโนช กลิ่นทรัพย์ 02-218-3018 02-218-3019 Manoj.K@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางนิติพร ใบเตย 02-218-3018 02-218-3019 Nitiporn.B@chula.ac.th
ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-3018-9 02-218-3019 http://www.dharma-centre.chula.ac.th dharma-centre@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 มิถุนายน, 2018 - 16:45