คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86202 86201 http://www.econ.chula.ac.th econs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี 86213 86201 Chayodom.S@chula.ac.th,
Csabhasri@yahoo.com
เลขานุการ
นายชณัญชิดา มาเพชร
86211
86201

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ศิริมา บุนนาค 86210 86201 Sirima.B@Chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล 86209 86259, 86272 Somboon.R@Chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา

รศ.ดร.จูน เจริญเสียง 86254 86259, 86272 June.N@Chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ 86262 86258 Somprawin.M@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ 86247-8 ต่อ 4 86201 Sineenat.S@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ดนุพล อริยสัจจากร 86288-9 ต่อ 3 86201 Danupon.A@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 86244-6 ต่อ 1 86201 Piti.S@Chula.ac.th,
Piti31@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ภาณุทัต สัชฌะไชย 86247-8 ต่อ 2 86201 Panutat.S@Chula.ac.th

นายทะเบียนคณะฯ

รศ.ดร.จูน เจริญเสียง 86254 86259, 86272 June.N@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ดนุพล อริยสัจจากร 86254, 86255 86259, 86272 Danupon.A@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

น.ส.สุมณฑา โห้ยุขัน 86254, 86255 86259, 86272 Sumonta.H@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

นางชาลินี ยาเขียว 86255 86272 Chalinee.H@Chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุล 86217 86212 Phdecon@chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน 86219 86212

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และ
การเงินระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 86218, 86295 86295 ief@chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการจัดการบริการสุขภาพ

รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 86298 86279 hlthecon@chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และการจัดการ

รศ.ดร.ชลัยพร อมรวัฒนา 86215, 86296, 86297 86215, 86296 mabe@chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม 86227, 02-6525387 02-6525388 hrm@chula.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ 86223 86212 polec@chula.ac.th,
poleconchula@gmail.com

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รศ.ดร.จูน เจริญเสียง 86254, 86255 86259, 86272 June.N@Chula.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส 86195, 86197, 02-6525202 02-6525221 eba@chula.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษา
ต่อเนื่อง

ผศ.ดร.โสภณ ขันติอาคม 86236 Sophon_99@yahoo.com
ธุรการ
น.ส.สายฝน วุฒิยา
86237
02-2513967

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

อ.ดร.ภาณุทัต สัชฌะไชย 86256 86257 Panutat.S@Chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ศิริวรรณ ฐิติรุ่งโรจน์กุล
86256
86257

ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร 86226 86226 Buddhagarn.R@Chula.ac.th
Lecturer Dr. Jessica Vechbanyongratana
86226
86226
ธุรการ
นางวราจิตต์ ศุขเกษม
86226
86226

ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 86280 86279 ssiripen@chula.ac.th
ธุรการ
นางพัชนี เสวกพันธ์
86281
86279

ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 86218, 86295 86295 Piti.S@Chula.ac.th,
Piti31@gmail.com

ศูนย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

รศ.ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ์ 86215, 86296 86215, 86296 Jittapatr.K@Chula.ac.th

ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ

อ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย 86293 Kanittha.T@Chula.ac.th

ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 86229 Sawarai.B@Chula.ac.th

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี 86299 86294 Khemarat.T@Chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.ไพรินทร์ พลายแก้ว
86294
86294

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม

ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ 86193 86194 Isra.S@Chula.ac.th

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ 86199 86199 Tanapong.P@Chula.ac.th
ธุรการ
นางพรทิพย์ เกียรติ์ภราดร
86235
86199

ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์ฯ

ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ 86220 Tanapong.P@Chula.ac.th
น.ส.เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา
86222
86222

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

Asst.Prof.Dr. Chantal Herberholz 86198 86201 Chantal.H@Chula.ac.th

สำนักงานประกันคุณภาพ

ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 86284 ต่อ 4 86258 Worawet.S@Chula.ac.th

สำนักงานประกันคุณภาพ

น.ส.เรืองยศ พุทธิกุล 86262 86258 Rueangyod.P@Chula.ac.th

สมาคมเศรษฐศาสตร์
อุปนายกสมาคม

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร 86266 Buddhagarn.R@Chula.ac.th

สมาคมเศรษฐศาสตร์
ผู้จัดการสมาคม

นายภาวิต กองแก้ว 86267

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.วลีทิพย์ เชื้อขาว 86204 86201 Waleetip.C@Chula.ac.th

กลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ

...

- หน่วยสารบรรณ

น.ส.สุภาภรณ์ ตรงกิจวิโรจน์ 86202 86201 Supaporn.Th@Chula.ac.th

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางยุวดี กิ่งชุ่ม 86200 86201 Yuwadee.K@Chula.ac.th

- หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นายธราธร คัชวะรัง 86224 86201 Tharathorn.K@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจด้าน
งานคลังและพัสดุ

น.ส.วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์ 86208 86201 Wacharint.W@Chula.ac.th

- หน่วยการเงิน

นางสุนี กล่อมจิตร 86208 86201 Sunee.K@Chula.ac.th

- หน่วยบัญชี

น.ส.หฤทัย สวัสดิ์มงคล 86207 86201 Haruethai.S@Chula.ac.th

- หน่วยพัสดุ

นายศุภชัย ค้ำชู 86216 86216 Suppachai.K@Chula.ac.th

กลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์ แผน
และการงบประมาณ

น.ส.สุณี ศิริพงษ์ 86260 86201 Sunee.Si@Chula.ac.th

- หน่วยบริหารยุทธศาสตร์และ
การงบประมาณ

น.ส.สุณี ศิริพงษ์ 86260 86201 Sunee.Si@Chula.ac.th

- หน่วยสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์

... 86206 86201

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

... 86272 86272

กลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

... ... ... _@chula.ac.th

- หน่วยทะเบียน

น.ส.สุมณฑา โห้ยุขัน 86254, 86255 86259, 86272 Sumonta.H@Chula.ac.th

- หน่วยทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

น.ส.พิมสุดา อิสโร 86253 86212 Pimsuda.I@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

นางกิ่งทอง คงคาน้อย 86196 86259, 86272 Kingthong.G@Chula.ac.th

กลุ่มภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
- หน่วยส่งเสริมวิจัยและวิชาการ

น.ส.เพ็ญศรี ใจบาน 86205 86258 Phensri.J@Chula.ac.th

กลุ่มภารกิจด้านกิจการนิสิต
- หน่วยกิจการนิสิต

นางลาวัลย์ ไสวทอง 86259 86259 Lawan.Ch@Chula.ac.th