คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86202 86201 http://www.econ.chula.ac.th infoecons@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 86213 86201 Sittidaj.P@Chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.นพนันท์ วรรณเทพสกุล 86251 86201 Noppanun.W@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช 86257 86256 San.S@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา 86259 86256 Nipit.W@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.พิธุวรรณ ปรมาพจน์ 86210 86201 Pituwan.P@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ยอง ยูน 86188 กด 4 86201 Yong.Y@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล 86238 กด 1 86201 Taya.D@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ศรุตา เบญจานุวัตรา 86182-3 กด 2 86201 Saruta.B@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางกนกนภัส สินเสนาะ 86204 86201 Knoknaphat.S@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

..... 86268 86201

ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.ศรุตา เบญจานุวัตรา 86254 86256 Saruta.B@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล 86254 86256 Watcharapong.r@Chula.ac.th

นายทะเบียนคณะฯ

ผศ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช 86257 86256 San.S@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

น.ส.สุมณฑา โห้ยุขัน 86255 86256 Sumonta.H@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

นางชาลินี ยาเขียว 86255 86256 Chalinee.H@Chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นายชณัญชิดา มาเพชร 86211 86201 Chananchida.M@Chula.ac.th

สมาคมเศรษฐศาสตร์

... 86267

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ

นางยุวดี กิ่งชุ่ม 86200 86201 Yuwadee.K@Chula.ac.th

- หน่วยสารบรรณ

น.ส.ฐิติมา แสนเสนาะ 86202, 86224 86201 Titima.S@Chula.ac.th

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางศันสนีย์ บรรดาศักดิ์ 86230 86201 Sansanee.B@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกายภาพและเทคโนโลยี

นายธราธร คัชวะรัง 86203 86201 Tharathorn.K@Chula.ac.th

- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

น.ส.นิธิภาทร ศรีทับทิม 86203 86201 Nitiphathorn.s@Chula.ac.th

- ห้องช่างโสตทัศนูปกรณ์

นายสิทธิภูมิ นิสายานนท์ 86252 86201 Sittipoom.N@Chula.ac.th

- ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ 86235 86199

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านงานคลังและพัสดุ

น.ส.วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์ 86208 86201 Wacharint.W@Chula.ac.th

- หน่วยการเงิน

นางสุนี กล่อมจิตร 86208 86201 Sunee.K@Chula.ac.th

- หน่วยบัญชี

นายวีร์ทัชธร ยุตบุตร 86207 86201 Thut.Y@chula.ac.th

- หน่วยพัสดุ

นายศุภชัย ค้ำชู 86216 86216 Suppachai.K@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ แผน
และการงบประมาณ

น.ส.หฤทัย สวัสดิ์มงคล 86260 86201 Haruethai.S@Chula.ac.th

- หน่วยบริหารยุทธศาสตร์และ
การงบประมาณ

น.ส.วิมลลักษณ์ บัวผลิ 86260 86201 Wimonlak.B@Chula.ac.th

- หน่วยสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์

น.ส.กันต์กมล เสถียรทิพย์ 86206 86201 Kankamon.S@Chula.ac.th

- หน่วยประกันคุณภาพ

น.ส.เรืองยศ พุทธิกุล 86262 86258 Rueangyod.P@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

นางกิ่งทอง คงคาน้อย 86272 86256 Kingthong.G@Chula.ac.th

- หน่วยทะเบียน

น.ส.สุมณฑา โห้ยุขัน 86254, 86255 86256 Sumonta.H@Chula.ac.th

- บัณฑิตศึกษา

น.ส.พิมสุดา อิสโร 86253 86256 Pimsuda.I@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

น.ส.วรธิดา สวนสุวรรณ 86196 86256 Voratida.S@Chula.ac.th

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ 86217 86212 Phdecon@chula.ac.th

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล 86219 86212

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ

รศ.ดร.จูน เจริญเสียง 86218, 86295 86295 ief@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และการจัดการ

ผศ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา 86215, 86296 86215, 86296 mabe@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการจัดการบริการสุขภาพ

ผศ.ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล 86298 86212 hlthecon@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.เจสสิกา แมรี่ เวชบรรยงรัตน์ 86227, 02-6525387 02-6525388 hrm@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ 86223 86212 polec@chula.ac.th,
poleconchula@gmail.com

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 86195, 86197, 02-6525202 02-6525221 eba@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.อุทุมพร ผลสวัสดิ์ 86205 86258 Utoomporn.p@chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมวิจัย

น.ส.เรืองยศ พุทธิกุล 86262 86258 Rueangyod.P@Chula.ac.th

- หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

น.ส.สายฝน วุฒิยา 86237 86237 Saifon.W@Chula.ac.th

- ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ 86205 86258 Athiphat.M@Chula.ac.th

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ

น.ส.เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา 86220,86221,86225 86221 Paengpit.N@Chula.ac.th

- ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ

ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล 86226 86201 Somboon.R@Chula.ac.th

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

รศ.ดร.ชันทาล แฮร์เบอร์โฮลส์ 86281 Chantal.H@Chula.ac.th

- ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค 86294 86294,86299 Torplus.y@chula.ac.th

- ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 86295 86295 Piti.S@Chula.ac.th

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

ผศ.ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ 86296 Ratidanai.H@Chula.ac.th

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ

ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย 86293 Kanittha.T@Chula.ac.th

- ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 86229 Sawarai.B@Chula.ac.th

- ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ 86194 Manachaya.U@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการนิสิต

... 86259 86256

- หน่วยกิจการนิสิต

น.ส.ภัทริน วงศ์บางโพ 86259 86256 Pattarin.W@Chula.ac.th

- หน่วยนิสิตเก่าสัมพันธ์

นายอนุวัฒน์ เฉลิมชีพ 86259 86256 Anuwat.ch@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

น.ส.เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา 86222 86201 Paengpit.N@Chula.ac.th

- หน่วยกิจการนานาชาติ

นายจงรักษ์ ทองสม 86198 86201 Chongrak.T@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

น.ส.จิรัชญา รุ่งโรจน์ 86198 86201 Jiratchaya.R@Chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 21 สิงหาคม, 2020 - 11:21