คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86202 86201 http://www.econ.chula.ac.th econs@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 86213 86201 Worawet.S@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ศิริมา บุนนาค 86210 86201 Sirima.B@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล 86209 86259, 86272 Somboon.R@Chula.ac.th

รองคณบดี

รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ 86188-9 กด 2 86201 Tanapong.P@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ 86262 86272 Sineenat.S@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.ภาณุทัต สัชฌะไชย 86262 86258 Panutat.S@Chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ 86262 86258 Nopphol.W@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย 86184-5 กด 2 86201 Kanittha.T@Chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล 86284-5 กด 1 86259 Watcharapong.r@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางกนกนภัส สินเสนาะ 86204 86201 Knoknaphat.S@Chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.พรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล 86268 86201 Ponsawan.W@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย 86184-5 กด 2 86272 Kanittha.T@Chula.ac.th

นายทะเบียนคณะฯ

ผศ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ 86254 86272 Sineenat.S@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

น.ส.สุมณฑา โห้ยุขัน 86255 86272 Sumonta.H@Chula.ac.th

ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

นางชาลินี ยาเขียว 86255 86272 Chalinee.H@Chula.ac.th

เลขานุการคณบดี

นายชณัญชิดา มาเพชร 86211 86201 Chananchida.M@Chula.ac.th

ผู้จัดการสมาคมสมาคมเศรษฐศาสตร์

... 86267

พนักงานสมาคมเศรษฐศาสตร์

... 86266

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารและธุรการ

นางยุวดี กิ่งชุ่ม 86200 86201 Yuwadee.K@Chula.ac.th

- หน่วยสารบรรณ

... 86202 86201

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

... 86200, 86230 86201

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกายภาพและเทคโนโลยี

นายธราธร คัชวะรัง 86203 86201 Tharathorn.K@Chula.ac.th

- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

... 86203 86201

*ห้องช่างโสตทัศนูปกรณ์

... 86252

*ห้องบริการงานช่าง

... 86286

*ห้องช่างทั่วไป และพนักงานขับรถ

... 86249

*พนักงานรักษาความปลอดภัย

... 86214

- ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

... 86235 86199

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านงานคลังและพัสดุ

น.ส.วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์ 86208 86201 Wacharint.W@Chula.ac.th

- หน่วยการเงิน

... 86208 86201

- หน่วยบัญชี

... 86207 86201

- หน่วยพัสดุ

... 86216 86216

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ แผน
และการงบประมาณ

น.ส.สุณี ศิริพงษ์ 86260 86201 Sunee.Si@Chula.ac.th

- หน่วยบริหารยุทธศาสตร์และ
การงบประมาณ

... 86260 86201

- หน่วยสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์

... 86206 86201 Kankamon.S@Chula.ac.th

- หน่วยประกันคุณภาพ

... 86262 86258 Rueangyod.P@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา

นางกิ่งทอง คงคาน้อย 86196 86259, 86272 Kingthong.G@Chula.ac.th

- หน่วยทะเบียน

... 86254, 86255 86259, 86272

*บัณฑิตศึกษา

... 86253 86272 Pimsuda.I@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

... 86196 86259, 86272 Kingthong.G@Chula.ac.th

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

... 86217 86212 Phdecon@chula.ac.th

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

... 86219 86212

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
ระหว่างประเทศ

... 86218, 86295 86295 ief@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และการจัดการ

... 86215, 86296 86215, 86296 mabe@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการจัดการบริการสุขภาพ

... 86298 86212 hlthecon@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

... 86227, 02-6525387 02-6525388 hrm@chula.ac.th

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

... 86223 86212 polec@chula.ac.th,
poleconchula@gmail.com

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

... 86195, 86197, 02-6525202 02-6525221 eba@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.เพ็ญศรี ใจบาน 86205 86258 Phensri.J@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมวิจัยและวิชาการ

... 86205 86258

- หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

... 86237 86236 Saifon.W@Chula.ac.th

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ

... 86220,86221,86222,86225 86221

- ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

... 86256 Siriwan.T@Chula.ac.th

- ศูนย์พัฒนาแรงงานและการจัดการ

... 86226 Warajit.S@Chula.ac.th

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

... 86281 86279

- ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง

... 86294 86294,86299

- ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

... 86295

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

... 86296

- ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ

...

- ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา

... 86229

- ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม

... 86194

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการนิสิต

... 86259 86259

- หน่วยกิจการนิสิต

... 86259 86259 Prasit.N@Chula.ac.th

- หน่วยนิสิตเก่าสัมพันธ์

... 86254 86259 Nualpuk.P@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

น.ส.เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา 86222 Paengpit.N@Chula.ac.th

- หน่วยกิจการนานาชาติ

... 86198 86198 Chongrak.T@Chula.ac.th

- หน่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

...
ปรับปรุงล่าสุด: 25 พฤษภาคม, 2018 - 15:59