น.ส.เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์

ที่ทำงาน: 
86222
อีเมล: