...

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการสมาคมสมาคมเศรษฐศาสตร์

ที่ทำงาน: 
86267