...

ตำแหน่ง: 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ที่ทำงาน: 
86227
02-6525387
โทรสาร: 
02-6525388
อีเมล: