คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-2565 ต่อ 0 02-215-3568 http://www.edu.chula.ac.th edcu57@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ 82565 ต่อ 6000 02-215-3568 ssiridej@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปิยนาถ ลำน้ำ
82565 ต่อ 6001
02-215-3568

รองคณบดี

ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า 82565 ต่อ 6306 02-218-2422 yotsawee.s@chula.ac.th, yotsawee.s@gmail.com

รองคณบดี

รศ.ดร.สุมาลี ชิโนกุล 82565 ต่อ 6707 02-218-2425 csumalee@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม 82565 ต่อ 6309 02-218-2433 wichai.s@chula.ac.th

รองคณบดี

อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 82290 02-218-2297 surasak_kao9@hotmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 82565 ต่อ 6705 02-218-2565 ต่อ 6720 Arunee.Ho@chula.ac.th

ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายประถมและรองคณบดี

ผศ.ทินกร บัวพูล 82796 02-218-2742 tinakornbo@gmail.com
ธุรการ
นางสาวกัญญาภัค คันธบุตร
82741
02-218-2742

ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี

อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 82321 02-215-3644 pornprom.c@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.รุ่งทิวา ปาริชาตบริบูรณ์
82322
02-215-3644

รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 82565 ต่อ 7225 02-218-2559 piyawan.p@chula.com
ธุรการ
นางอุทุมพร ชาติเผือก
82559
02-218-2559
ธุรการ
นางสาววรนุช มงคลบุตร์
82565 ต่อ 7200
02-218-2559

หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ 82565 ต่อ 8142 02-218-2563 apasara.c@chula.ac.th
ธุรการ
นายวสันต์ ทรงสอาด
82565 ต่อ 8144
02-218-2563
ธุรการ
น.ส.บุษยารัตน์ ปรางศรี
82565 ต่อ 8141
02-218-2563
ธุรการ
นายทศพล คงเขียว
82565 ต่อ 8143
02-218-2563
ธุรการ
นายวีรวิทย์ เรืองสุวรรณ
82565 ต่อ 8140
02-218-2563

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 82290 apicharr@hotmail.com, apichart.p@chula.ac.th
ธุรการ
นางพิลัยลักษณ์ วงศ์ทาสี
82290
02-218-2290
ธุรการ
น.ส.ภัทราภรณ์ ลิ่มสกุล
82290
02-218-2290

หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 82565 : 7165 02-218-2562 charoonsri@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.สรียา เชาว์เฉลิมพงษ์
82562
02-218-2562
ธุรการ
น.ส.จิราภา จั่นเพชร
82565 : 7060
02-218-2562
ธุรการ
น.ส.นางสาวประภาพร จัดประจง
82565 ต่อ 7062
02-218-2562

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 82565 ต่อ 4121 02-218-2644 jaitip@gmail.com
ธุรการ
นางประคอง สินธุสำราญ
82565 ต่อ 4121
02-218-2644

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 82565 : 8205 02-218-2561 archanya@gmail.com
ธุรการ
น.ส.เพลินตา เกษร
82568 : 8190
02-218-2561

งานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผอ.ฝ่ายบริหาร

นางรัตติกร เอกษมานนท์ 82565 ต่อ 6312 02-215-3568 Rattikorn.E@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ

นางกัญญา อุ่นไทยแท้ 82565 ต่อ 6330, 82450 02-218-2422 kanya_cu@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์

นางพรทิพย์ เฟื่องฟู 82565 ต่อ 6330 02-215-3568 Porntip.f@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน

- 82565 ต่อ 3640 02-218-2433

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ

นางอัญชลี ภูผาเรือง 82565 ต่อ 6750 02-218-2449 luk_kwad@hotmail.com

รักษาการ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

นายกัมพล ก่อสันติมุกขัง 82604 : 113 nongtng@hotmail.com

งานสนับสนุนและบริการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์ 82565 ต่อ 6704 02-218-2425 Sumamam.V@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
นางสาวอารยา จันทดวง
82565 ต่อ 6760
02-218-2425

หัวหน้าภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.ปราณี คำหมื่นกุล 82600, 82604 : 101 82604 : 101 pranee.kh@chula.ac.th

หัวหน้าภารกิจกิจการนิสิต

- 82633 : 315 82633 : 316

งานวิรัชกิจ

น.ส.ธีรดา ฆ้องประเสริฐ 82565 ต่อ 6722 02-215-3568 kaewkla_ok@hotmail.com

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รอง ผอ.ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์ 82745 02-218-2742 aimonbooch@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผศ.ณัฐพร สุดดี 82788 02-218-2742 nong_nuttaporn@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 82745 02-218-2742 ru.1990@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข 82746 02-218-2742 somjaijuju@hotmail.com

รอง ผอ. ฝ่ายการจัดการศึกษา

อ.พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ 82745 02-218-2742 mingsantang@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.พัชรี วรจรัสรังสี 82745 02-218-2742 kaipatcha@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

อ.ศรียา เนตรน้อย 82741 02-218-2742 sriyanetnoi@gmail.com

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

อ.สุพัตรา อุตมัง 82315 02-218-2314 supattra.utt@gmail.com

รักษาการแทน รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน

อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 82321 02-218-2314 cponpompom@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.ศยามล นามสุบิน 82319 02-218-2358 snamsubin@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวางแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

อ.ดร.กรวรรณ แสงตระกูล 82324 02-218-2314 kamonwan04@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

อ.วราเดช กัลยาณมิตร 82328 02-218-2311 waradet@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร.นาถวดี นันทาภินัย 82323 02-218-2311 natwadee.n@hotmail.com

อื่นๆ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ประธานชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง และคณาจารย์คณะครุศาสตร์

คุณปิยะ ประเสริฐบูรณ์ 82633 : 316 02-218-2633 : 316

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร 82799 02-218-2799

ประธานชมรมบุคลากร

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส 82343 02-218-2450

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

อ.ชัยธวัชว์ ไทยง 82633 : 317 82633 : 316 chaitawat@chaitour.co.th

นายกสมาคมพฤทธาจารย์

รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์

นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

นายกนิษฐ์ สารสิน 82356

ประธานชมรมอาจารย์

-
ปรับปรุงล่าสุด: 5 เมษายน, 2019 - 14:49