คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
82565 ต่อ 0 http://www.edu.chula.ac.th edcu57@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ 82565 ต่อ 6000 02-215-3568 ssiridej@chula.ac.th
เลขานุการ
นางปิยนาถ ลำน้ำ
82565 ต่อ 6001
02-215-3568

รองคณบดี

ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ 82565 ต่อ 6306 02-215-3568 chutima.p@g.chula.edu

รองคณบดี

รศ.ดร.สุมาลี ชิโนกุล 82565 ต่อ 6707 02-215-3568 csumalee@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม 82565 ต่อ 6309 02-215-3568 wichai.s@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 82290 apichart.p@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 82565 ต่อ 6705 Arunee.H@chula.ac.th

ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายประถมและรองคณบดี

ผศ.ทินกร บัวพูล 82796 82742 tinakornbo@gmail.com

ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี

อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 82321 02-215-3644 pornprom.c@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.รุ่งทิวา ปาริชาตบริบูรณ์
82322
02-215-3644

หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.สุรภี รุโจปการ 82565-70 ต่อ Surapee.R@chuala.ac.th
ธุรการ
นางสาวทิพย์ศยาวรรณ กิ่งทัพหลวง
82565-70 ต่อ 8140
ธุรการ
นายวสันต์ ทรงสอาด
82565-70 ต่อ 8144
ธุรการ
น.ส.บุษยารัตน์ ปรางศรี
82565-70 ต่อ 8141,8144
ธุรการ
นายทศพล คงเขียว
82565-70 ต่อ 8143

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ผศ.วิทยา ไล้ทอง 82690 : 623 82690 : 621 wittaya.L@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.สุกฤตา ดำรงธนสมบัติ
86290 : 636
ธุรการ
น.ส.พัสวรรณ มาลยาภรณ์
82690 : 620
82690 : 621

หัวหน้าภาควิชานโยบายการจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 82568-70 : 344 82562 charoonsri@hotmail.com
ธุรการ
น.ส.สรียา เชาว์เฉลิมพงษ์
82568-70 : 399
82562
ธุรการ
น.ส.จิราภา จั่นเพชร
82568-70 : 399
82562
ธุรการ
น.ส.ทิพย์ศยาวรรณ กิ่งทัพหลวง
82568-70 : 399
82562
ธุรการ
น.ส.ปรียาภรณ์ ดีเส็ง
82568-70 : 399
82562

หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ 82565
ธุรการ
นางอุทุมพร
82565 ต่อ 7200

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา 82640 82644 jaitip@gmail.com
ธุรการ
นางประคอง สินธุสำราญ
82644
28644

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 82568 : 299 82561 wirathep.p@chula.ac.th
ธุรการ
น.ส.เพลินตา เกษร
82568 : 299
82561

งานสนับสนุนและบริการ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผอ.ฝ่ายบริหาร

นางรัตติกร เอกษมานนท์ 82416 02-215-3568 Rattikorn.E@chula.ac.th

หน.งานบริหารทั่วไป

นางกัญญา อุ่นไทยแท้ 82433 02-215-3568 kanya_cu@hotmail.com

รักษาการ หน.งานกายภาพ

นางกัญญา อุ่นไทยแท้ 82431 28431 kanya_cu@hotmail.com

รักษาการ
หน.งานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

นางจันทร์นรา ศรีสุข 28432 28432 chanara.s@chula.ac.th

หน.งานการเงิน
และบัญชี

นางสุดา ประทีปสุวรรณ 82418, 28459 28459 psuda@angelod.it.chula.ac.th

หน.งานแผนงบประมาณและ
ประกันคุณภาพ

น.ส.คงคารัตน์ กิจจานนท์ 82420 82438 kkongkarat@hotmail.com

รักษาการงานพัสดุ

นางอัญชลี ภูผาเรือง 82456, 82458 82456 luk_kwad@hotmail.com

รักษาการ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

นายกัมพล ก่อสันติมุกขัง 82604 : 113 nongtng@hotmail.com

รักษาการหัวหน้า
งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

นายธีรชาติ ขิงขุนทด 82682 : 606 82681 : 613 thirachad.c@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้า
งานวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.ปราณี คำหมื่นกุล 82600, 82604 : 101 82604 : 101 pranee.kh@chula.ac.th

รักษาการหัวหน้า
งานกิจการนิสิต
และนิสิตเก่าสัมพันธ์

นายสมพร สืบสาย 82633 : 315 82633 : 316 Saisue@gmail.com

งานวิรัชกิจ

น.ส.ธีรดา ฆ้องประเสริฐ 82604 : 119 82601 kaewkla_ok@hotmail.com

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางารศึกษา

ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 82428 82427 fuangarun.p@chula.ac.th

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 82745 82742 ru.1990@hotmail.com

รอง ผอ. ฝ่ายจัดการศึกษา

อ.ศิริรัตน์ ศิริโรจน์สกุล 82745 82742 nongnoo1978@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ผศ.ทินกร บัวพูล 82741 82742 tinakorn@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายหลักสูตร
และการสอน

รศ.พัชรี วรจรัสรังสี 82745 82742 kaipatcha@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผศ.ณฐพร สุดดี 82788 82742 nong_nuttaporn@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายแผน
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ

อ.ศรียา เนตรน้อย 82745 82742 sriya.2515@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิรัชกิจ
และกิจการพิเศษ

อ.นวรัตน์ หัสดิน 82746 82742 nawarats@gmail.com

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข 82315 82358 cponpomporn@hotail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรและการสอน

รศ.สุวรรณา ทิมสถิตย์ 82330 82311 kung_195@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.ศยามล นามสุบิน 82319 82358 snamsubin@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวางแผน
งบประมาณและประกันคุณภาพ

อ.อุไร วิจิตร 82325 82311 ural_tor@hotmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ

อ.วราเดช กัลยาณมิตร 82328 82311 waradet@gmail.com

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร.นาถวดี นันทาภินัย 82323 82311 natwadee.n@hotmail.com

อื่นๆ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

อ.ชัยธวัชว์ ไทยง 82633 : 317 82633 : 316 chaitawat@chaitour.co.th

นายกสมาคมพฤทธาจารย์

รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์

ประธานชมรมสาย
สัมพันธ์ผู้ปกครอง
และคณาจารย์
คณะครุศาสตร์

คุณวรเดช ช้างแก้ว 82633 : 316 82633 : 316

นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

นายศักดิ์ชัย ยอดวาณิช 82790 82799

นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

นายกนิษฐ์ สารสิน 82356

นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

นายกนิษฐ์ สารสิน 82356

ประธานชมรมอาจารย์

-

ประธานชมรมบุคลากร

อ.ชาญวิทย์ อุปยโส 82343