ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ที่ทำงาน: 
82290
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางพิลัยลักษณ์ วงศ์ทาสี
ที่ทำงาน: 
82290
โทรสาร: 
02-218-2290
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.ภัทราภรณ์ ลิ่มสกุล
ที่ทำงาน: 
82290
โทรสาร: 
02-218-2290
อีเมล: