ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ตำแหน่ง: 

รอง ผอ.ฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

ที่ทำงาน: 
82745
โทรสาร: 
02-218-2742
อีเมล: