รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ที่ทำงาน: 
82565 : 7165
โทรสาร: 
02-218-2562
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.สรียา เชาว์เฉลิมพงษ์
ที่ทำงาน: 
82562
โทรสาร: 
02-218-2562
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.จิราภา จั่นเพชร
ที่ทำงาน: 
82565 : 7060
โทรสาร: 
02-218-2562
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.นางสาวประภาพร จัดประจง
ที่ทำงาน: 
82565 ต่อ 7062
โทรสาร: 
02-218-2562
อีเมล: