รศ.พัชรี วรจรัสรังสี

ตำแหน่ง: 

รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ที่ทำงาน: 
82745
โทรสาร: 
02-218-2742
อีเมล: