รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง: 

นายกสมาคมพฤทธาจารย์