อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข

ตำแหน่ง: 

รักษาการแทน รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน

ที่ทำงาน: 
82321
โทรสาร: 
02-218-2314
อีเมล: