คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86309-10 86316,
0-2253-6161
http://www.eng.chula.ac.th info@eng.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 86308-10 0-2253-6161 tsupot@chula.ac.th
เลขานุการ
นางขนิษฐา รัศมิทัต
86308-10
0-2253-6161

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล 86309 0-2253-6161 kasem.choo@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 86332 86333 ctawat@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายวางแผน

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ 86352 86351 jirawat.c@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ 86373 86354 anongnat.s@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ

ผศ. ดร.มานพ วงศ์สายสุวรรณ 86509 0-2252-1513 manop.w@chula.ac.th

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 86352 0-2252-2687 sanphet.c@chula.ac.th

รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต 86407 0-2252-1513 atiwong.s@chula.ac.th

รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม

รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล 86382 86382 pisut.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

รศ. ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ 86373 86354 Chotirat.R@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท 86453 - t_singhanart@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 86334 86333 Charnchai.P@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ 86334 86333 niphon.w@eng.chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ด้านยุทธศาสตร์

ผศ. ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 86382 86382 Chaiyachet.S@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโครงการพิเศษด้านนวัตกรรม

ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ 86382 86382 sukree.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกายภาพ

อ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ 86308-10 0-2253-6161 sawekchai.t@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประชาสัมพันธ์

อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว 86337 86337 phannee.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิรัชกิจ

อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย 86360 86360 Falan.S@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง 86349 0-2252-2687 surat.k@chula.ac.th

เลขานุการกรรมการบริหารคณะฯ

ผศ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ์ 86317 86316 onanong.l@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศ. ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 86463 0-2251-7304 teerapong.s@eng.chula.ac.th
ธุรการ
86460
0-2251-7304

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ 86548 0-2251-8991 komson.p@chula.ac.th
ธุรการ
86492
0-2251-8991

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ 86610 0-2252-2889 pairod.s@chula.ac.th
ธุรการ
86610-11
0-2252-2889

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 86812 86813 paveena.c@chula.ac.th
ธุรการ
86814
86813

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ. ดร.วรงค์ ปวราจารย์ 86890 86877 varong.p@chula.ac.th
ธุรการ
86878
86877

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ผศ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 86928 86920 titisak.b@g.chula.edu
ธุรการ
86919
86920

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ 86680 86667 khemarath.o@chula.ac.th
ธุรการ
86667
86667

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ 86651 ต่อ 309 86650 chalermchon.s@chula.ac.th
ธุรการ
86652-64
86650

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

รศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ 86942 86942 gobboon.l@chula.ac.th
ธุรการ
86942
86942

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 86956-7 86955 natawut.n@chula.ac.th
ธุรการ
86956-7
86955

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ 86781 86780 phongphaeth.p@chula.ac.th
ธุรการ
86781
86780

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

ผศ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ 86455 86457 anurak.s@chula.ac.th
ธุรการ
86455
86457

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 86422-4 86750 witaya.w@chula.ac.th
ธุรการ
86422-4
86750

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรม

ศ. ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ 86344 86404 thanyawat.p@chula.ac.th
ธุรการ
86344
86404

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทาง
วิศวกรรมระบบการผลิต

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา 86804 86805 cparames@chula.ac.th
ธุรการ
86804
86805

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รศ. ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร 86542 86544 sukumvit.p@chula.ac.th
ธุรการ
86542-3
86544

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางดวงพร พิสนุแสน 86304,
86309-10
0-2253-6161 duangporn.pi@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสงวน ภู่ระหงษ์ 86336 86333 sanguan.p@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารและกายภาพ

นางดวงพร พิสนุแสน (รักษาการ) 86304 0-2253-6161 duangporn.pi@chula.ac.th

ภารกิจบริหารและธุรการ

น.ส.วิภาพรรณ ปิ่นแก้ว 86317 86316 wipapan.p@chula.ac.th

ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

นายพิสิษฐ์ คุณจักร 86340 86340

ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.ทัศนีย์ มาลา 86319 86316 tasanee.m@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ 86321-4 86316

ภารกิจการเงิน

นางทิพย์สุดา วิไล วงศ์เมธานุเคราะห์ 86324 86316

ภารกิจพัสดุ

นางศศิธร กาญจโน 86326 86316

กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

น.ส.พวงทิพย์ ชูหนู 86352 86351

ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร

น.ส.สุนันทา บุญสิงห์ 86372 86372

ภารกิจบริหารการศึกษา

น.ส.กัญญณัช จุ้ยขาว 86335 86333

ภารกิจทะเบียนและประเมินผล

น.ส.ดวงตา ใบโคกสูง 86301 86333

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

นางงามตา ชัยยะ 86373 86354

ภารกิจกิจการนิสิต

น.ส.รัตนาภรณ์ ไหลล้น 86349-50 0-2252-2687

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชานน สกาว์วัฒนานนท์ 86381 0-2252-1513
ปรับปรุงล่าสุด: 13 ธันวาคม, 2018 - 15:23