คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
86309-10 86316,
0-2253-6161
http://www.eng.chula.ac.th info@eng.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 86308-10 0-2253-6161 supot.t@chula.ac.th
เลขานุการ
น.ส.ขนิษฐา สุดวิสัย
86308-10
0-2253-6161

รองคณบดี

ศ. ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 86373 86354 suttichai.a@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 86305 0-2253-6161 natcha.t@chula.ac.th

รองคณบดี

รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต 86407 0-2252-1513 atiwong.s@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ 86332 86333 naebboon.h@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ 86407 0-2252-1513 manoj.l@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 86307 0-2253-6161 sompong.pu@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ. ดร.สืบสกุล พิภพมงคล 86352 86351 suebskul.p@chula.ac.th

รองคณบดี

ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย์ 86348 0-2252-2687 cherdkul.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รศ. ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ 86332 86333 kuntinee.m@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ 86373 86354 anongnat.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รศ. ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง 86382 86382 doonyapong.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล 86337 86337 pisut.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รศ. ดร. ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ 86968 86372 limpyac@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 86305 0-2253-6161 fceccn@eng.chala.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.นพดล จอกแก้ว 86349 0-2252-2687 noppadon.j@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 86349 0-2252-2687 sanphet.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 86352 86351 paveena.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ดร.ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 86334 86333 Charnchai.P@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน 86939 86942 boonrat@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ 86360 86360 phongphaeth.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อ. ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 86319 86316 phairoat@hotmail.com

เลขานุการกรรมการบริหารคณะ

รศ. ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 86909,
86317
86909 nisachon.t@chula.ac.th

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 86460-3 0-2251-7304 tsupot@chula.ac.th
ธุรการ
86460-3
0-2251-7304

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ศ. ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 86487 0-2251-8991 bdavid@chula.ac.th
ธุรการ
86492
0-2251-8991

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 86610 0-2252-2889 witaya.w@chula.ac.th
ธุรการ
86610-11
0-2252-2889

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ 86812 86813 prasert.a@chula.ac.th
ธุรการ
86814-7
86813

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร 86878-82 86877 paisan.k@chula.ac.th
ธุรการ
86878-82
86877

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และปิโตรเลียม

อ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 86928 86920 fmntbp@eng.chula.ac.th
ธุรการ
86919
86920

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ 86667 86666 chaiyaporn.p@chula.ac.th
ธุรการ
86667
86666

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

รศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ 86651 ต่อ 309 86650 chanin.t@chula.ac.th
ธุรการ
86651-64
86650

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

รศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ 86938 86942 gobboon.l@chula.ac.th
ธุรการ
86942-3
86942

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 86954 86955 natawut.n@chula.ac.th
ธุรการ
86956-7
86955

หัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต 86778 86780 sunchai.n@chula.ac.th
ธุรการ
86781
86780

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 86455 86455 sucharit.k@chula.ac.th
ธุรการ
86455
86455

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

นางแก้วใจ นาคสกุล 86422-4 86750 kaewjai.n@chula.ac.th
ธุรการ
86422-4
86750

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรม (CES)

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 86344 86404 rsuthas@yahoo.com
ธุรการ
86344
86404

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

รศ. ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร 86542 86544 sukumvit.p@chula.ac.th
ธุรการ
86542-3
86544

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาค
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา 86803-4 86805 cparames@chula.ac.th
ธุรการ
86803-4
86805

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางดวงพร พิสนุแสน 86304 86316

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (รักษาการ)

นางดวงพร พิสนุแสน 86333 0-2251-1520

งานแผนและงบประมาณ

น.ส.พวงทิพย์ ชูหนู 86352 86351

งานคลังและพัสดุ

นางวรวรรณ หมู่ตระกูลเจริญ 86322 86316

งานบริหารระบบกายภาพ

นายพิสิษฐ์ คุณจักร 86340 86340

งานบริหารและธุรการ (รักษาการ)

นางดวงพร พิสนุแสน 86317 86316

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)

นางดวงพร พิสนุแสน 86309 86316

งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ

นางกรรณิการ์ มาสมาน 86382 86382 od.cu.eng@gmail.com

งานสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ (รักษาการ)

นายณัฐพล จิตต์จนะ 86337 86337 info@eng.chula.ac.th
หน่วยสื่อสารองค์กร
นางสาวศิรประภา บุญสุข
86337
86337
หน่วยวิรัชกิจ
-
86360
86360

งานทะเบียนและประเมินผล

นางสงวน ภู่ระหงษ์ 86300-1 86333

งานบริหารการศึกษา

... 86334-6 0-2251-1520

งานกิจการนิสิต

นางรัตนาภรณ์ ไหลล้น 86349-50 0-2252-2687

งานบริหารวิจัย

นางงามตา ชัยยะ 86373 86354

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม

... 86389 0-2252-1513

งานนวัตกรรมการเรียนรู้

นายสุขสันต์ เชิดสูงเนิน 86405 0-2252-1513
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤษภาคม, 2018 - 21:30