ผศ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

ที่ทำงาน: 
86781
โทรสาร: 
86780
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
86781
โทรสาร: 
86780
อีเมล: