รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ทำงาน: 
86812
โทรสาร: 
86813
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
86814
โทรสาร: 
86813