รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม

ที่ทำงาน: 
86382
โทรสาร: 
86382
อีเมล: