ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทาง
วิศวกรรมระบบการผลิต

ที่ทำงาน: 
86804
โทรสาร: 
86805
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
86804
โทรสาร: 
86805
อีเมล: