อ. ดร.พรรณี แสงแก้ว

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี ด้านประชาสัมพันธ์

ที่ทำงาน: 
86337
โทรสาร: 
86337
อีเมล: