อ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกายภาพ

ที่ทำงาน: 
86308-10
โทรสาร: 
0-2253-6161
อีเมล: