สถาบันวิจัยพลังงาน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88097 02 254 7579 http://www.eri.chula.ac.th eri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี 88099 02-2547579 kulyos.a@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล 88094 viboon.sr@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางพจน์ปิยา หงษ์ดำเนิน 88088 potpiya.h@chula.ac.th

เลขานุการผู้อำนวยการ

นางสาวอรุณพรรณ ลิ่มทอง 88098 arunphan.l@chula.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรินาถ แสงเดชะ 88096 sirinat.s@chula.ac.th

งานบัญชี

- 88086

งานการเงิน

นางสาวศศกร เหล่าสุวรรณรัชต 88086 Sasakorn.L@chula.ac.th

งานบุคคล

นางสาวสุรีวรรณ บริบูรณ์ 88431 sureewon.b@chula.ac.th

งานธุรการ

- 88097

งานพัสดุ

- 88433

งานด้านวิชาการและการจัดการองค์ความรู้

นางสาวนุจรี คูณกลาง 88095 noocharee.k@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ 88090 supawat.v@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 88091 weerin.w@chla.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.สุธี ไตรวิวัฒนา 88090 suthee.t@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ 88091 jakapong.p@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.ฉัตรทิพย์ พรหมหมวก 88089 chattip.p@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.สิริภา จุลกาญจน์ 88091 siripha.j@gmail.com

กลุ่มนักวิจัย

นางสาววลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม 88089 walairat.u@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8

นายกฤตภาส สิงคิบุตร 88087 krittapas.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8

นายชาตรี วัฒนศิลป์ 88087 chatree.w@chula.ac.th

จบท(ขับรถยนต์)

นายนภศริต สุปิยะ yod.s@chula.ac.th

จบท (ภารโรง)

นางสาวสำรวล คลังเพ็ชร์ sumruan.k@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 27 กันยายน, 2018 - 10:59