สถาบันวิจัยพลังงาน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88097 02 254 7579 http://www.eri.chula.ac.th eri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

จบท(ขับรถยนต์)

นายนภศริต สุปิยะ 89097 yod.s@chula.ac.th

นักวิจัย

ดร.สิริภา จุลกาญจน์ 88091

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 88099 02-2547579 dawan.v@chula.ac.th, dawancu@gmail.com

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ 88094 jirawat.c@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี 88090 kulyos.a@eng.chula.ac.th, kulyos.a@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล 88090 viboon.sr@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางพจน์ปิยา หงษ์ดำเนิน 88098 potpiya.h@chula.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรินาถ แสงเดชะ 88096 sirinat.s@chula.ac.th

งานบัญชี

นางสาวอรพิน ศิริวงศิลป์ 88086 orapin.s@chula.ac.th

งานการเงิน

... 88086

งานบุคคล

นางสาวสุรีวรรณ บริบูรณ์ 88431 sureewon.b@chula.ac.th

งานธุรการ

นางสาวอรุณพรรณ ลิ่มทอง 88097 arunphan.l@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางอัมพา คงวิโรจน์ 88086 ampa.k@chula.ac.th

งานด้านวิชาการและการจัดการองค์ความรู้

นางสาวนุจรี คูณกลาง 88095 nuck_nek@hotmail.com

กลุ่มงานวิจัย

ดร.สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ 88089 supawat.v@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 88091 weerin_w@yahoo.com

กลุ่มงานวิจัย

ดร.สุธี ไตรวิวัฒนา 88089 suthee.t@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต 88090 Sopitsuda.To@chula.ac.th

กลุ่มงานวิจัย

wattana 88090

กลุ่มงานวิจัย

นางสาววลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม 88089 walairat.u@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8

นายกฤตภาส สิงคิบุตร 88087 krittapas.s@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8

นายชาตรี วัฒนศิลป์ 88087 chatree.w@chula.ac.th

หลักสูตรสหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

น.ส.สุวรรณรัตน์ สิมหลวง 88088 suwannarat.s@chula.ac.th