สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88117 88124
88210
http://www.eric.chula.ac.th eric@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ

รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 88120 88124 pantawat.s@chula.ac.th

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (งานวิจัย)

รศ.ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 88111,88219 88210,88124 pantawat.s@chula.ac.th

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (งานวิชาการ)

ผศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา 88112, 88138 88124 chantra.t@chula.ac.th

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (งานบริหาร)

ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน 88121 88124 sarun.t@chula.ac.th

ผอ.ฝ่ายบริหาร

นางกมลรัญชน์ พุกะทรัพย์ 88122 88124 kamonran.k@chula.ac.th, natha2324@gmail.com

เลขานุการ/กิจการพิเศษ

นางสาวพรรษมน อัฌชารักษ์ 88116 88124 patsamol.a@chula.ac.th

งานสารบรรณ

นางสุภาพร เฉลิมวสุธา 88117 88124 suphaporn.o@chula.ac.th

งานบุคคล

นางมลธธร ภัทรวุฒิภิญโญ 88114 88124 kornkamol.b@chula.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสุรพล เจริญรมย์ 88123 88124 surapol.c@chula.ac.th

งานบัญชี

นางยุพา สุขสวัสดิ์ 88118 88124 yupa.so@chula.ac.th

งานการเงิน

น.ส.กนกอร ทบลม 88119 88124 kanokorn.t@chula.ac.th

งานพัสดุ

น.ส.จิรพร ตรีธนกิตติ 88115 88124 jiraporn.tr@chula.ac.th

งานแผนและงบประมาณ

นางสาวนันทา ศรีส่งทรัพย์ 88224 88124 pang45@gmail.com

งานประกันคุณภาพ

นายสมชาย ชินสงวนเกียรติ 88129 88124 somchai.ch@chula.ac.th

งานเผยแพร่วิชาการ

นายศักดิธัช ฟุ้งลัดดา 88126 88124 sakditat.f@chula.ac.th

งานสอน

น.ส.นาวินี ขุมทอง 88130 88124 kalaya.c@chula.ac.th

งานวิทยทรัพยากร

นายสนอง วิลุนระพันธ์ 88222 88124 snong.w@chula.ac.th

งานห้องปฏิบัติการ

นางอารียา รัตนวรรณชัย 88211 88210 areeya.r@chula.ac.th

งานห้องปฏิบัติการ

นายกวีร์ ไตรตียะประเสริฐ 88213 88210 kavee.t@chula.ac.th

อาจารย์

ผศ.ดร จันทรา ทองคำเภา 88138 88210 Chantra.t@chula.ac.th

อาจารย์

รศ.ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 88219 88210 pantawat.s@chula.ac.th

อาจารย์

อ.ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 88220 88210 skallaya@chula.ac.th

อาจารย์

ผศ.ดร. สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ 88214 88210 suthirat.k@gmail.com

อาจารย์

ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ 88215 88210 penradee.c@chula.ac.th

อาจารย์

ผศ.ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม 88137 88210 w.m.saowanee@gmail.com

นักวิจัย

ดร.ดวงกมล พิหูสูตร 88214 88210 Doungkamon.P@chula.ac.th

นักวิจัย

ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ 88215 88210 Seelawut.Da@chula.ac.th

นักวิจัย

ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ 88216 88210 Puntita.T@chula.ac.th

นักวิจัย

ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี 88210 88210 sujitra20@gmail.com

นักวิจัย

ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี 88219 88210 songkrit.p@gmail.com

นักวิจัย

ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์ 88140 88210 Pummarin.K@chula.ac.th

นักวิจัย

ดร.ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ 88138 88210 Pokchat.c@chula.ac.th, Ploy_puppo@hotmail.com

นักวิจัย

ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ 88217 88210 Bualuang.F@chula.ac.th, B.Faiyue@gmail.com

นักวิจัย

ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน 88136 88210 Vacharaporn.so@chula.ac.th , Vacharaporn.soonsin@gmail.com

นักวิจัย

ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวัวัฒนพันธ์ 88137 88210 Nattapong.T@chula.ac.th , Nattapong.tuntiwiwat@gmail.com

นักวิจัย

ดร.รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง 88216 88210 Ratchanon12@gmail.Com

นักวิจัย

ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ 88136 88120 Kae.wilailuk@gmail.comuk

เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

นางนิภาพร มาประดิษฐ์ 88218 88210 Nipaporn.M@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 25 สิงหาคม, 2020 - 17:13