สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88117 88124
88210
http://www.eric.chula.ac.th eric@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 88120 88124 chakkaphan.s@chula.ac.th, c.sutthirat@gmail.com

รองผู้อำนวยการ (งานวิจัย)

รศ.ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช 88111,88219 88210,88124 pantawat.s@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ (งานวิชาการ)

ผศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา 88112, 88138 88124 chantra.t@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ (งานบริหาร)

ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน 88121 88124 sarun.t@chula.ac.th

ผอ.ฝ่ายบริหาร

นางกมลรัญชน์ พุกะทรัพย์ 88122 88124 kamonran.k@chula.ac.th, natha2324@gmail.com

เลขานุการ/กิจการพิเศษ

นางสาวพรรษมน อัฌชารักษ์ 88116 88124 patsamol.a@chula.ac.th

งานการเงิน

น.ส.กนกอร ทบลม 88119 88124 kanokorn.t@chula.ac.th

งานบัญชี

นางยุพา สุขสวัสดิ์ 88118 88124 yupa.so@chula.ac.th

งานพัสดุ

น.ส.จิรพร ตรีธนกิตติ 88115 88124 jiraporn.tr@chula.ac.th

งานบุคคล

นางมลธธร ภัทรวุฒิภิญโญ 88114 88124 kornkamol.b@chula.ac.th

งานสารบรรณ

นางสุภาพร เฉลิมวสุธา 88117 88124 supaporn.o@chula.ac.th

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสุรพล เจริญรมย์ 88123 88124 surapol.c@chula.ac.th

ธุรการกลุ่มงานวิจัย

นางนิภาพร มาประดิษฐ์ 88218 88210 Nipaporn.M@chula.ac.th

งานห้องปฏิบัติการ

นางอารียา รัตนวรรณชัย 88211 88210 areeya.r@chula.ac.th

งานประกันคุณภาพ

นายสมชาย ชินสงวนเกียรติ 88129 88124 somchai.ch@chula.ac.th

งานวิทยทรัพยากร

นายสนอง วิลุนระพันธ์ 88222 88124 snong.w@chula.ac.th

งานเผยแพร่วิชาการ

น.ส.นาวินี ขุมทอง 88126 88124 nawinee.k@chula.ac.th

งานสอน

น.ส.อรญา ฉิมถาวร 88130 88124 kalaya.c@chula.ac.th

งานการเงิน

นางสาวณัฐภา หมู่ตระกูลเจริญ 88119 88124 nattapa.m@chula.ac.th

งานแผนและงบประมาณ

นางสาวนันท ศรีส่งทรัพย์ 88115 88124 pang45@gmail.com
ปรับปรุงล่าสุด: 13 มิถุนายน, 2018 - 09:17