คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84570 84561 http://www.faa.chula.ac.th parinya.k@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ 84562 84562 sbussako@chula.ac.th
เลขานุการ
นายยิ่งศักดิ์ สระสม
84562
84562

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ 84584 84583 pkumkom@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.อรพินท์ พานทอง 84580

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร.สิริธร ศรีชลานุคม 84576 84578

รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

อ.ดร.ประพล คำจิ่ม 84604
ธุรการ
น.ส.ทัศนีย์ สมเสียง
84604
84604

หัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์

อ.ดร.ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์ 84626
ธุรการ
น.ส.วิภาดา มากจาด
84626
84626

หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์

ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 84619
ธุรการ
นางวิภาภรณ์ เจริญศิลป์
84619

หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์/สาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

รศ.ดวงใจ ทิวทอง 84604 84604
ธุรการ
น.ส.พนิชญา การะเวก
84604
84604

ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

รศ.ดร.ภัทระ คมขำ 84608 84612
ธุรการ
นายกิตติศักดิ์ อินทรสันติ์
84612
84614

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวรรณา เจตนเสน 84564 wanna_jetanasen@hotmail.com

งานแผนงบประมาณ

นางอมรรัตน์ สีบัว 84553 84553

งานบริหารระบบคุณภาพ

นายปริญญา ขาวผ่อง 84570

งานสารบรรณ

น.ส.ศิริพร หัตถา 84563 84563

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายวิโรจน์ วิรุฬห์ธาดา 84579 84561

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

น.ส.ปวีณวัชร์ อัครธีรธรรม 84579 84561 paweenawat.a@chula.ac.th

งานพัสดุ

น.ส.วิภาดา มากมี 84570,
84553
84570

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมจิตร พงษ์ทอง 84575

งานกายภาพ

นายปริญญา ขาวผ่อง 84561 84561

งานการเงิน

นางวรรณา เจตนเสน 84564

งานการเงิน

น.ส.สิริสุดา ผลใหม่ 84571 84571

งานบัญชี

นายอภิวัฒน์ สุดสาคร 84581 84581

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ร.ต.ต.หญิง ดร. นิดาพรรณ สุรีรัตน์นันท์ 84586
ธุรการ
น.ส.นงค์นุช บุญพิทักษ์
84573
84573

งานทะเบียน

... 84572 84572

งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นางนวิยา อ่อนทอง 84578 84578

งานหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

นายสิทธานต์ จันทร์แจ่มใส 84568 84568

งานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

น.ส.กัญญาณัช ผลใหม่ 84577 84577

งานห้องสมุด

น.ส.พัชรีพร ชูศรีทอง 84574 84574

งานห้องคอมพิวเตอร์

นางสายชล ภักตร์โกมล 84560 84560

งานกิจการนิสิต

นางดลนภัส กฤตพรนันท์ 84576 84576

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ 84582 84582

Urban Research Plaza

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ 84582 84582
ปรับปรุงล่าสุด: 21 พฤษภาคม, 2018 - 08:40