ผศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

ที่ทำงาน: 
8-4566