ผศ.ดร.ภัทระ คมขำ

ตำแหน่ง: 

ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ทำงาน: 
84608
โทรสาร: 
84612
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นายกิตติศักดิ์ อินทรสันติ์
ที่ทำงาน: 
84612
โทรสาร: 
84614