อ.ดร.ประพล คำจิ่ม

ตำแหน่ง: 

รักษาการหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

ที่ทำงาน: 
84604
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.ทัศนีย์ สมเสียง
ที่ทำงาน: 
84604
โทรสาร: 
84604